TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji Sammiti: Hytaýyň öňe süren başlangyçlary

HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň başlyklyk etmeginde geçirilen ýokary derejedäki «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji Sammitine Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew gatnaşdylar.

Hytaýyň demirgazyk-günbataryndaky Şensi welaýatynyň Sian şäherinde geçirilen sammitde çykyş eden HHR-iň Başlygy Si Szinpin Hytaýyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen amala aşyrmagy göz öňünde tutýan hyzmatdaşlyk ugurlaryny mälim etdi.

 HYTAÝ TARAPYNYŇ TEKLIPLERI

 • Hytaý Merkezi Aziýa döwletleri bilen durnukly ösüş hyzmatdaşlygyny netijeli durmuşa geçirmek ugrunda hyzmatdaşlyk etmäge taýýar.
 • Köptaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek üçin senagat ösüşi, maýa goýum, oba hojalygy, ulag, adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak, bilim we syýasy partiýalar boýunça duşuşyk mehanizmi döredilmek.
 • Söwda möçberlerini täze derejelere çykarmak üçin Merkezi Aziýa döwletleri bilen ikitaraplaýyn maýa goýum şertnamalary täzelemek we söwda amallaryny ýönekeýleşdirmek.
 • Hytaý Merkezi Aziýa döwletleri bilen transmilli ýük gatnawlarynyň möçberini artdyrmaga taýýar.
 • TransHazar halkara ulag geçelgesiniň döredilmegini goldaýar.
 • Hytaý-Ýewropa halkara demirýol ýük gatnawlary babatda ulag merkezlerini döretmegi çaltlandyrmak.
 • Hytaý-Merkezi Aziýa gaz geçirijisiniň D liniýasynyň gurluşygyny çaltlandyrmak.
 • Energetika pudagyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin Hytaý-Merkezi Aziýa hyzmatdaşlyk mehanizmini döretmek.
 • Hytaý Merkezi Aziýa bilen “ýaşyl” ykdysadyýet boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýar.
 • Merkezi Aziýada ýokary tehnologiýaly kärhanalary döretmek, maglumat tehnologiýasy boýunça senagat zolaklaryny döretmek.
 • Hytaý Merkezi Aziýada täze iş orunlarynyň döredilmegine gatnaşmaga taýýar.
 • Hytaý tarapy Merkezi Aziýa döwletlerine 26 milliard ýuan (3.72 milliard dollar) maliýe kömegini we muzdsuz kömek berer.
 • “Medeni ýüpek ýoly” maksatnamasynyň çäklerinde ýörite syýahatçylyk otly gatnawlaryny guramak.

 

Ýene-de okaň

Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenilýär

Türkiýede prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirilýär

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle