BILIM

Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň ikinji forumy geçirildi

Şu gün Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherindäki Täjik milli uniwersitetinde Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň ikinji forumy geçirildi. Bu barada Täjigistanyň Bilim ministrligi habar berýär.

Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň ikinji forumy Duşanbe şäherinde geçiriljek Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde geçirilýär. Foruma Merkezi Aziýa döwletleriniň bilim ministrleri, Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary gatnaşýar.

Türkmenistan döwletimizde hem bilim ministri Gurbangül Ataýewa hem-de ýurdumyzyň käbir ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary gatnaşdy.

Täjigistanyň bilim ministri Saidzoda Rahim Hamronyň başlyklyk etmeginde geçirilen foruma Gazagystanyň ylymwe ýokary bilim ministri Saýasat Nurbek, Özbegistanyň ýokary bilim, ylym we innowasiýa ministriniň orunbasary Sarwarhon Buzrukhonow we beýlekiler gatnaşdy.

Globallaşma döwründe uniwersitetleriň we bilim merkezleriniň biri-biri bilen ýakyn arabaglanyşygy bellendi. Merkezi Aziýa uniwersitetleriniň arasyndaky şu günki hyzmatdaşlyk belli bir strategiki maksatlara ýetmäge kömek edip biler. Ýokary bilim ulgamy we ýeke-täk ynsanperwer giňişligiň emele gelmegi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösmeginde esasy faktorlardyr.

Forumyň çäginde Merkezi Aziýa ýurtlaryndaky uniwersitetleriň arasyndaky hyzmatdaşlyk barada ylmy we pedagogiki gatnaşyklary ösdürmäge, akademiki hereketi we iki derejeli bilim maksatnamalaryny ösdürmäge gönükdirilen birnäçe şertnama we ylalaşyga gol çekildi.

Ýene-de okaň

«FLEX» maksatnamasynyň başlajak senesi mälim edildi

Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetinde türkmen dili okadylyp başlanyldy

Türkiýäniň halkara abraýly uniwersitetleri 2024: Iki ýylda 50 göterim artyş

Baş Redaktor

Dünýäniň iň abraýly uniwersitetleri belli boldy: THE World University Rankings 2024

Baş Redaktor

Türkmenistandan 9 ýokary okuw mekdebi halkara sanawa “habarçy” derejesi bilen girdi

Baş Redaktor

Amerikanyň iň gowy ýokary okuw mekdepleri yglan edildi : iň gowy 30 uniwersitet

Baş Redaktor