Merkezi Aziýa döwletleriniň Konsultatiw duşuşygy “Awazada” geçiriler

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Onda şu ýylyň awgusta aýynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda meýilleşdirilen halkara çärelere görülýän taýýarlyklar ara alnyp maslahatlaşyldy. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, 6-njy awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygy geçiriler. Hasabatdan görnüşi ýaly, Merkezi Aziýa döwletleriniň … Continue reading Merkezi Aziýa döwletleriniň Konsultatiw duşuşygy “Awazada” geçiriler