TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

“Merkezi Aziýa-ASEAN” formatyny döretmek pikiri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowanyň Taýland Patyşalygynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Ankara ş.) Apirat Sugondhabhirom bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň başynda Taýlandyň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy. Ministriň orunbasary Ilçini ýokary diplomatik wezipä bellenmegi bilen gutlady.

Taraplar Türkmenistanyň we Taýlandyň syýasy-diplomatik, ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlardaky köpugurly gatnaşyklary ösdürmek üçin oňyn esaslarynyň bardygyny bellediler. Şunuň bilen baglylykda, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň dürli ugurlarynda özara hyzmatdaşlyk üçin mümkinçilikleriň bardygy nygtaldy.

Hyzmatdaşlygyň ýene bir ileri tutulýan ugry parlamentara gatnaşyklary giňeltmek bolup durýar. Şu nukdaýnazardan, parlamentara dostluk toparyny döretmek mümkinçiligine seretmek teklip edildi.

Taraplar şeýle hem Türkmenistanyň Taýland Patyşalygyndaky ilçisini bellemek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.

Köptaraplaýyn görnüşde özara gatnaşyklary alyp barmaklygyň çäklerinde diplomatlar “Merkezi Aziýa-ASEAN” formatyny döretmek pikirine-de üns berdiler.

Duşuşygyň barşynda diplomatlar söwda-ykdysady ulgamda hem Türkmenistan bilen Taýland Patyşalygyň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegi barada pikir alyşdylar. Bu ýerde energetika, gaz-himiýa we oba hojalygy pudaklary ileri tutulýan ugurlar hökmünde kesgitlenildi.

Ylym, medeni-ynsanperwer ugurlarda, şeýle hem syýahatçylyk we sport pudaklarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikleriň bardygy bellendi. Hususan-da, türkmen tarapy iki ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda göni aragatnaşygy ýola goýmaklygy teklip etdi.

Türkmenistan bilen Taýland Patyşalygynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 6-njy iýulynda ýola goýuldy.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle