DÜNÝÄ

Merkezi Aziýa-ABŞ: “C5+1” köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk meýdançasy

Ozal hem habar, Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň işine, şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «С5+1» görnüşdäki köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji duşuşygyna gatnaşmagy meýilleşdirilýär.

Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «С5+1» görnüşdäki köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy mehanizmi 2015-nji ýylda döredildi. ABŞ-nyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda ýerleşdirilen maglumatnama görä, bu köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk platformasy ABŞ-nyň hökümetiniň Merkezi Aziýa döwletleri bilen umumy hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilendir.

  • 2015-nji ýylda döredilen «С5+1» görnüşdäki köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çäklerinde ABŞ bilen Merkezi Aziýanyň arasynda ministrler hem-de dürli ugurlardaky iş toparlarynyň arasynda geçirilen duşuşyklar bilen ABŞ-nyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda hyzmatdaşlyk dialogy giňeldilýär.
  • «С5+1» görnüşdäki köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň iş toparlary ykdysadyýet, energetika, daşky gurşawy goramak we howpsuzlyk ugurlarynda bolup, sebit maksatnamalary durmuşa geçirilýär.
  • 2021-nji ýylyň sentýabryndan bäri «С5+1» görnüşdäki köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çäklerinde ministrler derejesinde 4 duşuşyk geçirildi.
  • 2022-nji ýylda «С5+1» görnüşdäki köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň sekretariaty döredildi we ol hem ministrler derejesindäki we beýleki çäreleri guramaga mümkinçilik döredýär.

Ýene-de okaň

Türkiýe Respublikasy Türkmenistana täze ilçi belleýär

Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty

Astana şäherinde konkur ýaryşy guraldy

Ispaniýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygy Stambulda bellendi

Gazagystan Germaniýa nebit eksportuny dowam etdirer