BIZNES

«Merkezi Aziýa ─ Hytaý» hyzmatdaşlyk sergisinde Türkmenistanyň pawilýony gurnaldy

Hytaý Halk Respublikasynyň Siamen şäherinde «Merkezi Aziýa-Hytaý» 10-njy Hyzmatdaşlyk Forumy we forumyň çäklerinde hyzmatdaşlyk sergisi geçirildi.

Bu çärä ýurdumyzdan Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşygynyň başlygy Akjemal Durdyýewa hem-de Türkmenistanyň Söwda senagat edarasynyň wekilleri gatnaşdylar.

«Merkezi Aziýa ─ Hytaý» hyzmatdaşlyk sergisinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sergi pawilýonynda gurnalan ýurdumyzyň sergi bölüminde Milli Liderimiziň «Arşyň Nepisligi» atly kitaby, meşhur halyçy zenanlarymyz we olaryň alyp barýan işleri hem-de milli mirasymyz we olary gorap saklamak ugrunda ýurdumyzda amala aşyrylýan işler barada maglumat berýän foto görnüşlere, şeýle hem Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky kärhanalar tarapyndan öndürilýän dokma önümlerine, ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan öndürilýän we dünýäniň ençeme ýurtlaryna eksport edilýän, ýokary hilli, dürli görnüşli önümler barada maglumat berýän wideo görnüşlere aýratyn orun berildi.

Şeýle hem «Merkezi Aziýa-Hytaý» 10-njy Hyzmatdaşlyk Forumynyň çäklerinde geçirilen zenanlaryň ösüşi, gury ýer we deňiz arabaglanyşygy hem-de senagat hyzmatdaşlygy ugurlary boýunça kiçi forumlara gatnaşyldy.

Ýene-de okaň

German kompaniýalary bilen Garlyk magdan toplumy boýunça hyzmatdaşlyk etmek meýilleşdirilýär

Türkmen-german işewürlik maslahaty: köp sanly ylalaşyklara gol çekildi

Türkmen halkynyň Milli Lideri Germaniýanyň banklaryny Türkmenistanyň banklary bilen göni gatnaşyklary işjeň ösdürmäge çagyrdy

German kompaniýalary Arkadag şäheriniň taslamalaryna gatnaşmaga çagyryldy

Germaniýaly işewürlere elektroenergetika pudagynda işlemek mümkinçiligine garamagy teklip edildi

Türkmenistan “ADIPEC 2023” sergisine gatnaşar

Ata Watan Eserleri