“Meniň Watanym” atly kinofestiwal geçiriler

Hemişelik Bitarap döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramyny uly üstünliklere beslemäge medeniýet ulgamynyň işgärleri işjeň gatnaşyp, milli teleradioýaýlymlaryň we ýurdumyzyň çäginde hereket edýän döredijilik toparlarynyň gatnaşmagynda Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli Garaşsyz döwletimiziň ýeten belent sepgitlerini wasp edýän filmleri döretmek, zehinli kinorežissýorlary, dramaturglary, operatorlary ýüze çykarmak maksady bilen, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşigi tarapyndan “Meniň Watanym” atly çeper-publisistik we hronikal-dokumental filmleriň kinofestiwaly geçirilýär.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýetilen sepgitleri, gazanylan üstünlikleri beýan edýän filmleri, “Meniň Watanym” atly kinofestiwalynyň Guramaçylyk komiteti 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli kabul eder. Kinofestiwala hödürlenen filmler ýörite düzülen Eminler topary tarapyndan seljerilip, 2021-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda ýeňijiler şu aşakdaky ugurlar boýunça kesgitleniler:

  • Baş baýrak
  • Eminler toparynyň baýragy
  • Iň gowy kinorežissýor
  • Iň gowy filmiň edebi esasy
  • Iň gowy kinooperatoryň işi
  • Iň gowy film sepleýjisi
  • Iň gowy film kompozitory
  • Iň gowy film suratkeşi.

Meniň Watanym atly kinofestiwalyna gatnaşmaga howlygyň!

 Habarlaşmak üçin: Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginiň

  49-37-02,  49-37-03,  49-37-28  telefon belgilerine ýüz tutup bilersiňiz.

 

 

“UFC 264”: Makgregor – Porýe tutluşygy

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kubaly türgen Mihain Lopes Nunýes 4-nji gezek Olimpiýa çempiony boldy. Grek-rim göreşi boýunça ökde türgen Mihain Lopes bu ugurda russýaly türgen Aleksandr Kareliniň rekordyny täzeledi. Karelinde 3 altyn medal bar. Kubaly göreşçi Lopes Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 130 kilogram agramda çykyş edip, final tutluşygynda gruziýaly türgen Ýakob Kajaýyny ýeňip, özüniň 4-nji Olimpiýa çempionlygyny, ýurdunyň bolsa bu oýunlardaky 2-nji altyn medalyny gazandy. Bu...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow döwlet Baştutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulag daşamalary üpjün etmek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşygy berkitmek» atly kararnama seredilendigi barada hasabat berdi. 48...
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Ulag-logistika ylmy merkezi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa KABUL EDÝÄR Kompýuter sowatlylygy: I dereje (Microsoft Office programmalary) — 3 aý; II dereje (Adobe Photoshop, GorelDRAW) — 3 aý; III dereje (AutoCAD) — 3 aý; IV dereje (Programmirleme) — 3 aý. Rus dili: başlangyç dereje — 4 aý; orta dereje — 4 aý. Iňlis dili: başlangyç dereje...
Şu ýylyň 23-nji oýulynda badalga alan tomusky Olimpiýa oýunlarynda sportuň ýeňil atletika ugry boýunça ýaryşlar dowam edýär. Bu ýerde ylgamak, uzak aralyga bökmek, ýokarlygyna bökmek, syrykly bökmek, disK zyňmak ýaly ugurlarda ýaryşlar geçirilip, täze rekordlar gazanylýar. NORWEGIÝALY TÜRGENDEN DÜNÝÄ REKORDY Norwegiýanyň türgeni Karsten Warholm 400 metr aralygy päsgelçilikli bökmek ýaryşynda altyn medal gazanyp, dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 45,94 sekuntda geçmegi...
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Saparyň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar