TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Meniň şapagym

Soradylar menden bagtyň syryny

Birneme oýlandym durmuşym hakda

Haçan nirede näwagt neneň

Özümi bagtly bagtyýar saýdym

 

Asudalyk bolsa ýürek töründe,

Öňkülerdeý ynjamasa gursagyñ

Sähel zada joşup galkynsa göwün

Ana şol mysaly bagtly boldum

 

Buýsanyp ýaz-gyşyň ajap görküne

Özümi perwana kepderi saýdym

Ganatlamy ýaýyp ýüregim joşup

Ana şol pursatda bagtyýar boldum

 

Joş sen göwün,joşmazlyga ýol berme

Kimseler ýykmasyn mynasyp bagtyñ

Men asuda, azat hiñlenen wagtym

Özümi üýtgeşik bagtly saýdym

 

Selbi Nuryýewa, 

Mary welaýatynyň ýaşaýjysy

Ýene-de okaň

Türkmenistan dörediji döwletdir

Sahnalarda nusgawy eserler

Bitaraplyk – ösüşleriň binýady

Ata Watan Eserleri

Teswirle