“Meniň baýramym” atly bäsleşik

Türkiýäniň Daşary ýurtlardaky türkler we doganlyk jemgyýetler müdirligi (YTB) daşary ýurtlarda ýaşaýan 4-14 ýaş aralygyndaky türk raýatlarynyň, iki raýatlygy bolanlaryň hem-de “gök” şahadatnamasy bolan çagalaryň makala, goşgy, oýlanma, surat we sanly surat ýaly ugurlarda ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmegi üçin 5 ugurda “Meniň baýramym” atly bäsleşige gatnaşmaga çagyrýar. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin göz öňünde tutulan ahyrky möhlet: 2021-nji ýylyň 23-nji apreli.

Bäsleşige gatnaşmak üçin “cocukakademisi.ytb.gov.tr/benimbayramim” sahypasyndan ýüz tutup bolar.

 

Aşgabadyň mekdep okuwçylarynyň arasynda daşary ýurt dilleri boýunça bäsleşik geçirildi