JEMGYÝET

Menejerleri we hünärmenleri taýarlaýan instituty döretmek

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet eýeçiligini hususyýetçilige geçirmek işleriniň ýurdumyzda barha giň gerime eýe bolýandygyny belledi. Şeýlelikde, köpsanly kiçi we orta telekeçilige degişli kärhanalar, degişli düzümler döredilýär.

Şunuň bilen baglylykda, hususy pudagy degişli işgärler bilen üpjün etmek, oňa maliýe goldawyny bermek, şol sanda telekeçilere ýeňillikli karz serişdelerini bermek, olary salgytdan boşatmak bilen baglanyşykly köpsanly meseleler ýüze çykýar. Bularyň hemmesi hereket edýän kanunçylykda öz beýanyny tapmalydyr diýip, milli Liderimiz belledi hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjowa wise-premýer P.Agamyradow bilen bilelikde bazar ykdysadyýetiniň birinji derejeli menejerlerini we hünärmenlerini taýýarlaýan instituty döretmek meselesiniň üstünde işlemegi tabşyrdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň telekeçilerini goldamagyň maksatnamasyny taýýarlamak boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary we Türkmenistanyň Mejlisi bilen bilelikde iş alyp barmak barada wise-premýer Ç.Gylyjowa berk tabşyryk berdi.

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri