JEMGYÝET

«Mekan» türkmen talyplary üçin gezelenç gurady

Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde 2003-nji ýylda döredilen Türkmen medeniýetiniň «Mekan» jemgyýeti her ýylky däbine eýerip, şäherde okaýan türkmenistanly talyplar üçin gezelençleri guraýar. Şu gezekki gezelenç hem şäheriň we onuň töwerekleriniň gözel ýerlerine boldy.

Newa derýasynyň boýundaky şäherde okaýan türkmen talyplary gadymy köklerini saklap galan medeni we binagärlik aýratynlyklaryny hezil edip synladylar. Jemgyýet şeýle gezelençleri şu aýda-da guramagy maksat edinýär.

Ýeri gelende aýtsak, Türkmen medeniýetiniň «Mekan» jemgyýeti Sankt-Peterburg şäherinde milli gymmatlyklarymyzy wagyz edýär. Şol sanda hem şäherde okaýan türkmenistanly talyplary goldap durýar. Ol Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň hem wekilhanalarynyň biri hökmünde hereket edýär. Eýranly türkmen, «Zenidiň» ýyldyzy Serdar Azmun hem bu jemgyýetiň agzasydyr.

Ýene-de okaň

Haj parzyny berjaý etmek üçin 289 zyýaratçy Saud Arabystana gider

Ata Watan Eserleri

Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Türkmenistanda iýun aýynda geçiriljek esasy çäreler

Türkmenistan Hytaý, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

Mary-Tejen-Aşgabat ugry boýunça welosiped ýörişi geçiriler

Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýy açylyp ulanmaga berildi