28/01/2021 9:21
Home MEDENIÝET Tom Henks täze keşpde

Tom Henks täze keşpde

“BBC” ýaýlymynyň “Graham Norton” Täze ýyl mynasybetli telegepleşigine gatnaşan aktýor Tom Henks, täze film üçin üýtgeşik keşbe eýe boldy. Dünýä belli aktýor ýene-de dünýä belli aýdymçy Elwis Presliniň durmuşyna bagyşlanan filmde Presliniň dolandyryjysy Tom Parkeriň keşbini ýerine ýetirer.

Polkownik Tom Parkeri filmde janlandyrmak üçin aktýor özüniň saçyny we sakgalyny aýyrmaly boldy. Soňra bolsa Tom kellesindäki baş gabyny aýyryp, häzirki wagtda nähili durkundadygyny görkezdi.

“Men bu keşbim bilen öz çagalarymy gorkuzdym we olardan ötünç soramak isleýärin” diýip, Henks

belläp geçdi. Täze çykaryljak “Elwis” filmde rok ýyldyzy Elwis Presliniň keşbini, amerikaly aktýor hem-de

aýdymçy Ostin Batler janlandyrar.

Baş gahryman Elwis Presliniň aýalynyň keşbini bolsa, ýaş aktrisa Oliwiýa De Djon ýerine ýetirer. “Warner Bros. Pictures” kino studiýosynyň tarapyndan şekillendiriljek bu film, kino muşdaklaryna 2021-nji ýylyň 5-nji noýabrynda hödürlemegine garaşylýar.

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

 

Okap bilersiňiz  30 ýyldan soň ekrana gaýdyp gelýär

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistanyň adalat ministrine hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda Türkmenistanyň adalat ministri B.Muhamedowe hormat at dakyldy. Bu barada "Watan"...

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda ýurdumyzyň Döwlet serhet...

Iň köp isleg bildirilen kabelsiz gulaklyk

2020-nji ýylda “Bluetooth-gulaklygynyň” ähli görnüşleriniň jemi 300 million sanysy satyldy diýip, “Strategy Analytics” kompaniýasy maglumat berýär. Geçen ýylda kabelsiz gulaklyklaryň arasynda “TWS” gulaklygyna uly...

Türkmen toparlarynyň AFK Kubogyndaky garşydaşlary belli boldy

Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň bije çekişlik dabarasy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň Futbol Federasiýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  Seljuk döwrüniň nagyşlarynyň halkara bäsleşigi
Onuň netijesinde Türkmenistanyň futbol...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Täze Hyzmat: Makul Krosswordly Sözlük

“Makul Sözlük” özüniň täze hyzmatyny, krosswordly sözlügini hödürleýär. Türkmen we Iňlis dillerinde jemi 15000 gowrak baş sözi özünde jemleýän “Makul Sözlük” (sözlügi ulanmak üçin...

Ýaragly güýçler – asudalygyň we parahaçylygyň kepili

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda ata Watanymyzda Watan goragçylarynyň güni uludan tutulýar. Bu baýram döwletimiziň Garaşsyzlygyny,...

Döredijilik bäsleşikleri: Garaşsyzlyk baýramyna sowgatly barmaga mümkinçilik

Türkmenistanyň Medeniýet minsitrligi ýurduň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegini şöhratlandyrmak, giňden wagyz etmek maksady...

ABŞ-da okamak mümkinçiligi

ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy ABŞ-da ýokary bilim almak isleýän ýaş türkmen raýatlaryny ABŞ-nyň uniwersitetlerine kabul edilmek üçin “Prep4Success” onlaýn okuwyna çagyrýar. Bu barada berlen bildirişe görä,...