28/11/2020 18:02
Home MEDENIÝET Teýlor Swiftiň 40,000 dollarlyk meşhur gitarasy satuwda

Teýlor Swiftiň 40,000 dollarlyk meşhur gitarasy satuwda

“Covid-19” epidemiýasyndan ejir çekenleriň peýdasyna açylan gaznada beriljek satuwda Teýlor Swiftiň ýygyndysyndan ýörite 2018 gibson gitarasy satuwa çykarylar. Ol gitara 25 müňden 40 müň dollar aralygynda satylmagyna garaşylýar.

Ady belli gitara

Gitara saz guraly ýurduň aýdym-saz taryhyna girýän gural hökmünde bellidir. Sebäbi Swift öz gitarasy bilen şu ýylda geçirilen aýdym-sazly baýrakly ýaryşlarda we konsertlerde birnäçe aýdymlaryny ýerine ýetirdi. Şeýle hem, Teýloryň rekord goýan Folklor albomyndan Betti aýdymyny şol gitarada ýerine ýetirdi.

30 ýaşly amerikan aýdymçysy, geçen aý “Folklore” albomy bilen 42 hepde Billboard diagrammasynyň başynda ýer alyp, Witni Hýustonyň rekordyny täzelän ilkinji zenan sazanda boldy.

Swift-iň gitarasyny aljak bagtly kişi, diňe gitara alman, eýsem, aýdymçynyň 2017-nji ýylda çykan “Reputation” we 2019-njy ýylda çykan “Lover” albomynyň hatyrasyna bäş sany gitara penalaryny hem alar.

BREDLI KUPERIŇ gitarasy hem satylar

Satuwda diňe bir Swift-iň gitarasy satylman, eýsem, meşhur aktýor Bredli Kuperiň  hem 2015 Gibson elektron gitarasy  2000-den 4000 dollar aralygynda satylar. Mundan başga-da, Kit Urban gara we ak Hi9 gitarasy 3 müňden 5 müň dollar aralygynda satylmagyna garaşylýar.

Okap bilersiňiz  Hormatly Prezidentimiziň Daşoguz welaýatyna iş sapary
Okap bilersiňiz  Lewandowski iň ökdesi saýlandy

Bilim Sahypamyz

Ylym we bilim baradaky habarlar, şeýle hem ýurdumyzda we daşary ýurtlarda bilim almak bilen baglanyşykly täzelikleri we maglumatlary bu sahypamyzdan tapyp bilersiňiz!

 

 

 

 

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak...

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Aşgabadyň tomaşa jaýlarynda bu hepde
Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Dünýä belli futbolçy Maradona aradan çykdy

Dünýä belli futbolçy, köp sanly futbol muşdaklarynyň ýüreginde orun alan türgen Diego Armando Maradona aradan çykdy. Ady rowaýata öwrülen bu futbolçynyň aradan çykmagy sebäpli...

Kosmosdaky zibiller arassalanar

Ýewropa orbitadaky kosmos zibillerini arassalamagy göz öňünde tutýar. Munuň üçin 102 million dollar sarp ediler. Ýewropanyň Kosmos agentligi Şweýsariýanyň “ClearSpace SA” kompaniýasy bilen bu ugurda...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...

Ýewropa futbolyna syn… Mourinýo Gwardiolany ýeňdi

Geçen hepde geçirilen öňdebaryjy futbol çempionatlaryň futbol duşuşyklary we olaryň netijeleri bilen ýurdumyzyň futbol janköýerlerini tanyşdyrmagy makul bildik. Angliýanyň Premýer ligasynda gyzykly duşuşyklaryň netijeleri: “Tottenhem 2:0...