25/01/2021 22:47
Home MEDENIÝET Teýlor Swift bäşinji gezek rekord goýdy

Teýlor Swift bäşinji gezek rekord goýdy

Rekordlardan doýmaýan dünýäniň ýene bir rekordy täzelendi. Nobatdaky rekord aýdym-saz sungaty, has takygy, dünýä belli aýdymçy Teýlor Swift bilen bagly.

«Billboard» habaralar agentliginiň «Nielsen» analitika kompaniýasynyň maglumatlaryna esaslanyp berýän habaryna görä, aýdymçy zenan aýdym-saz toplumlaryny satmak boýunça bäşinji gezek Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň rekordyny täzeledi.

Maglumatda hem görkezilişi ýaly, onuň «Folklore» atly täze toplumy geçen ýylyň 24-nji iýulyndan 31-nji dekabryna çenli 1 million 276 müň nusgada satyldy.

Şeýlelikde, täze toplum aýdymçynyň 1 million nusgadan hem köp satylan bassyr bäşinji toplumy boldy. Mundan ozal onuň «Lover», «Reputation», «1989» we «Fearless» atly dört toplumy satuw boýunça şu sepgide ýetip bilipdi.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

Okap bilersiňiz  Aglama Gyzym

IŇ TÄZE HABARLAR

Lempardyň tälimçiligi tamamlandy

Angliýanyň “Çelsi” toparynyň baş tälimçisi Frenk Lempard wezipesinden boşadyldy. Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  Han Pälwanow: Aýdymym göwün şadym
Bu toparyň düzüminde oýnap, ençeme kuboklary gazanan 42...

Bilim-ösüşiň çeşmesi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bilim ulgamy döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirilýär. Şeýle-de bu pudagyň binýatlyk esaslaryny pugtalandyrmak ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdyň...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir»...

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Türkmenistanly talyplara Hindistanda hereket edýän bilim maksatnamalarynyň ikisi boýunça okamak teklip edilýär. Olar Hindi tehniki  we ykdysady hyzmatdaşlygy (ITEC) we Hindi medeni geňeşiniň (ICCR) maksatnamalarydyr. Bular...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

UEFA 2020-nji ýylyň nusgalyk düzümini yglan etdi

Ýewropanyň futbol assosiasiýalarynyň birleşigi 2020-nji ýylyň iň gowy futbolçylaryndan ybarat nusgalyk düzümi kesgitledi. Düzümde Germaniýanyň «Bawariýa», Ispaniýanyň «Real», «Barselona», Angliýanyň «Liwerpul», «Mançester Siti», Italiýanyň...

Bioýangyçly uçar önümçiligi

ABŞ-nyň awiagurluşyk kompaniýasy “Boeing” 2030-njy ýyldan başlap, täjirçilik maksatly uçarlarynda bioýangyçlaryň ulanylyp başlajakdygyny mälim etdi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär.
Okap bilersiňiz  Awtoulag öndürijilerine 8 milliard ýewro maýa goýum
Munuň üçin kompaniýa uçar...

Baýden özgertmeler bilen başlady

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze Prezidenti Jo Baýden wezipä girişen dessine käbir özgertmeleri geçirdiler. Dünýä metbugatynda bu özgertmeleriň dördüsine has uly üns çekilýär. Baýdeniň ilkinji gol...

Edepli Ile Ýarar

Mahlasy, her birimiziň durmuşynda her dürli häsiýetli adamlar gabat gelýän bolsa gerek. Wagty tygşytly tutmak iň bir gowy häsiýetleriň biri bolmagynda galýar. Her bir...