28/11/2020 16:16
Home IŇ TÄZE HABAR Täze taslamada baş keşbi janlandyrar

Täze taslamada baş keşbi janlandyrar

Skarlett Johansson muşdaklary üçin “Gelin” ady bilen täze filmde surata düşmäge taýýarlanýar. Sebastian Lelio bu filmiň režissýorlyk wezipesini öz üstüne alar. Filmiň ssenariýasyny Lauren Şuker Blum bilen Rebekka Angelo ikisi bilelikde ýazarlar. Filmiň esasy mowzugy ökde zehinli telekeçi özüne gowy gelin gözleýär.

Skarlett Johansson kim?

Skarlett Johansson BAFTA baýragyna mynasyp bolan amerikaly aktrisasydyr. Ol 1984-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Nýu-Ýork şäheriniň Manhattan sebitinde dünýä inýär. Ol ýaşlygyndan aktrisa bolmak isleýärdi we ilkinji gezek çagaka “Off-Broadway” spektaklynda sahna çykdy. 1998-nji ýylda bolsa,“Atlara pyşyrdaýan adam” filmindäki keşbi bilen ilkinji gezek kino durmuşyna gadam basdy. Soň bolsa “Ghost World” we “Merjen gulakhalkaly gyz” ýaly filmlerde baş keşbi janlandyrdy. 2003-nji ýylda iki sany filmi bilen “Altyn globusa” dalaşgär boldy.

2018-nji ýyldan bäri, dünýäde iň köp girdeji gazanan aktrisa, “Forbes Celebrity 100” filminde birnäçe gezek çykyş etdi. Onuň filmleri dünýäde 14,3 milliard dollardan gowrak girdeji gazandyrdy. Şeýlelikde, Johansson iň köp girdeji gazanan dokuzynjy ýyldyz boldy. Toni baýragy we BAFTA baýragy, şeýle hem iki akademiýa baýragy we bäş sany Altyn globus baýragy ugrundaky baýraklara we birnäçe  derejelere  mynasyp boldy.

Okap bilersiňiz  1 günde 10 müň syýahatçy
Okap bilersiňiz  Günorta Koreýanyň Oskar dalaşgäri belli boldy

2010-njy ýylda Johansson Brodweýde “Iň ajaýyp aktrisa” üçin Toni baýragyny aldy. Onuň “Marwel” kinokompaniýasynyň birnäçe filmlerinde, esasan hem “Demir adam 2”, “The View of the Bridge”, “Her” (2013), “Deriniň aşagy” (2013), “Lýusi” (2014) we “Shell in the Shell” (2017) atly fantastiki filmleri bilen meşhurlyk gazandy.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

Okap bilersiňiz  Bize okamaga geliň

IŇ TÄZE HABARLAR

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak...

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  BMG-niň Baş Assambleýasy öz işine başlaýar
Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan – Koreýa: hyzmatdaşlygyň gerimi giňelýär

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-koreý toparynyň sekizinji mejlisinde giň gerimli ugurlar boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa...

Çempionlar ligasynyň nobatdaky duşuşyklary

Futbol sportunda çempionatlaryň dowamynda oýunçylar wagtal-wagtal öz futbol milli ýygyndylarynda oýun geçirmeli bolýarlar. Şu nukdaýnazardan futbol äleminde futbol çempionatlaryň öňdebaryjysy hasaplanylýan Çempionlar ligasy gaýdyp...

«Apple» aýdym-saz bäsleşiginniň ýeňijilerini sylaglady

“Apple” kompaniýasy 2020-nji ýyldaky “Apple Music Awards” aýdym-saz bäsleşiginiň ýeňijilerini yglan etdi. Bu barada “RBC Style” kompaniýasynyň habarynda aýdylýar. Habara görä, «Ýylyň iň gowy artisti» ugry...

“Tesla” ösüşde, Mask ikinjilikde

Soňky günlerde “Tesla” kompaniýasynyň paýnamasy barha artýar. Hatda bir günüň dowamynda olaryň paýnamasy 7% göterime çenli ýokarlandy. Geçen hepde bilen deňeşdirilene bolsa 20% göterim...