27/11/2020 10:46
Home MEDENIÝET BTS MTV-niň birbada dört baýragyna mynasyp boldy

BTS MTV-niň birbada dört baýragyna mynasyp boldy

Koreýa Respublikasynyň BTS aýdym-saz topary «MTV European Music Awards 2020» baýraklarynyň dördüsine mynasyp boldy. Has takygy, topar «Iň gowy aýdym», «Iň gowy topar», «Iň gowy onlaýn konsert» we «Iň uly muşdaklar topary» ugurlary boýunça baýraklara mynasyp boldy.

Şeýle hem «Coldplay» sazandalar topary «Iň gowy rok topary», Ledi Gaga «Iň gowy aýdymçy», Heýli Uilýams bolsa «Iň gowy ýerine ýetiriji» ugurlary boýunça baýraklara mynasyp görüldi.

Koronowirus pandemiýasy sebäpli, bu ýyl baýraklary gowşuryş dabarasy onlaýn görnüşde geçirildi. Olara dalaşgärlerden eserler wideoýazgy görnüşinde kabul edildi. Deslapky maglumatlara görä, MTV-niň baýraklary öňümizdäki ýylda Wengriýada gowşurylar.

«MTV Europe» aýdym-saz teleýaýlymy tarapyndan döredilen baýraklar 1994-nji ýyldan bäri gowşurylyp gelinýär. Onuň ýeňijileri Internet arkaly berlen sesleriň esasynda saýlanylýar.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi. Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...

Türkmenistan Owganystandaky taslamalara 1,250 milliard dollar goýberdi

Ženewa şäherinde Owganystan boýunça ýokary derejeli Maslahatyň plenar mejlisiniň barşynda taraplar ykdysady hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar.
Okap bilersiňiz  Dünýä belli aýdymçy ene boldy
Dabarada çykyş etmek bilen, Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad...

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi. Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

140 milliony satyldy

“Redmi Note” kysymly smartfonlaryň 140 million sanysy satyldy. Bu barada “Xiaomi” kompaniýasynyň “Weibo” jemgyýetçilik torunda mälim edildi. “Redmi Note 8” smartfony 2020-nji ýylyň ilkinji...