TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Medýa meýilnamasy

Türkmenistan, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda ýokary derejede geçirilen çaga hukuklaryny goramak baradaky döwlet çäresine gatnaşdy.

Aşgabat, 4 dekabr 2019-Bütindünýä Çagalar gününde çaga hukuklaryny goramak baradaky şertnama kabul etmeginiň 30-njy ýyl baýramçylygyny gutlady we çaga hukuklaryna garşy uly üns berýändigini täzeden belläp geçdi.

Türkmenistan bilen bilelikde BMG 105 agzasy bolan döwletler  “Her çaga üçin her hak” atly syýasatyň netijesinde çaga hukuklary üçin maýa goýumlary goýmak we çaga hukuklarynyň ösdürilmegini güýçlendirmek üçin synanyşýarlar.

Çagalary goramak üçin milli halkara hereketleri artdyrmak üçin 2019-njy ýylda alnyp barylan çärelerde çagalara täze mümkinçilikler berildi we “her çaga hak bermek biziň maksadymyz” diýip gurama belläp geçdi.

Ýurtdaky alnyp barylýan dabaralar mynasybetli, Türkmenisanyň Nýu Ýorkdaky wekili Aksoltan Ataýewa BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýygnagyna gatnaşdy.

Ýokary derejede geçirilen maslahat çagalary we ýaşlary, agza döwletlerden ýokary derejeli wekilleri hökümet we beýleki guramalaryň wekillerini we akademiýa agzalaryny bir ýere getirmek ruhy bilen gurnaldy.

Ýygnakda “Türkmenistan bu şertnamany 25 ýyl öň goldady we bugün ýurdumyz maslahatda alnan çaga hukuklaryny goramagyň doly tarapdary” diýip Aksoltan Ataýewa belläp geçdi.

Bir günlük dowam eden ýokary derejeli maslahatda, agza ýurtlaryň ählisi 21-nji asyra degişli şertnamada agzalan maddalaryň mazmynyny tassykladylar.

Ýene-de okaň

Welaýatlarda gurlan awtomenziller açyldy

Raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanyň pasporty gowşuryldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny alan raýatlarymyz

Teswirle