DÜNÝÄ

Maýyň ahyrynda Ukrainada gar ýagdy

Şu ýylyň 26-njy maýynda Ukrainanyň Karpati daglarynda gar ýagdy ― diýip, ýerli metbugat habar berýär.

Ukrainanyň Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet hyzmatlary guramasynyň habaryna görä, garyň galyňlygy 10 ― 15, käbir ýerlerde bolsa 30 ― 40 santimetre çenli ýetýär.

Guramanyň bu barada beren habarynda şeýle diýilýär:

― 26-njy maý güni Pop Iwan Çernogoriýa şäherinde gündiz sagat 9:30 töwereklerinde howanyň derejesi -2 gradusa çenli sowady. Şemalyň tizligi bolsa sekuntda 5 metre çenli ýetdi. Bulutly howa we goýry ümür sebäpli, 50 metrden aňry aralyk görünmedi.

Ýene-de okaň

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň nusgalary “British Library” kitaphanasynda saklanýar