SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Maýmyn mama keseli 70 ýurtda ýüze çykdy

Tutuş dünýäde 70-den gowrak ýurtda 14 müňe golaý maýmyn mama keseli hasaba alyndy. Bu barada Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň ýolbaşçysy Tedros Adhanom Gebreýesus metbugat ýygnagynda mälim etdi.

– Maýmyn mama keseli barada aýdylanda, BSGG 70-den gowrak ýurtda 14 müňe golaý wirus wakasy hasaba alnandygy bellenildi. Häzirki wagtda bu keselden 5 adam ýogaldy we olaryň ählisi Afrikada yklymyndandyr – diýip, Gebreýesus belledi.

BSGG-niň ýolbaşçysynyň bellemegine görä, Ýewropa sebitinde ep-esli maýmyn mama keseli hasaba alyndy. Bu keseliň agramly bölegi erkeklerde duş gelýändigini belläp geçdi.

Gebreýesusyň bellemegine görä, 21-nji iýulda BSSG-niň Halkara lukmançylyk-sanitar kadalary boýunça adatdan daşary komitetiň ýygnagy geçirilip, şol ýygnakda maýmyn mama keseli babatda adatdan daşary ýagdaýlaryň göz öňünde tutulyp-tutulmajakdygy barada degişli çözgütler kabul ediler.

Maýmyn mama keseli – seýrek duş gelýän wirus ýokanjydyr. Esasan hem, ol Afrika yklymynda ýüze çykýar. Keseliň alamatlaryna gyzzyrma, myşsa agyrylary, sowuklama, limfa düwünleri çişmek ýaly alamatlar degişlidir. Adamlaryň köpüsi birnäçe hepdäniň içinde sagalýarlar, ýöne käbirleri kynçylyklara duçar bolup bilerler.

 

Premýer-ministr kim bolar: Sunakmy ýa-da Trass

Ýene-de okaň

Dünýäde ilkinji ýüzýän metjit Dubaýda açylar

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Oktýabr aýynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçiriler

Merkezi Aziýa bilen Günorta Koreýanyň arasynda göni uçar gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: onlaýn satyn alnan bileti yzyna gaýtarmak tertibi