TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyňýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internaty:okuwa çagyrýar

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyňýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internaty 2023-2024-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyňdürli görnüşleri we hünär ugurlary boýunça beden taýdan sagdyn, akyl we ruhy taýdan kämil, zehinli okuwçylary saýlap alan hünär ugruna görä, bäsleşik esasynda okuwa kabul edýändigini habar berýär.

Umumybilim berýän orta mekdepleriň4-nji synpyna geçen (2014-nji ýylda doglan) oglan-gyzlar:

 1. Milli saz gurallary we halk saz gurallary bölümleriniňdutar, gyjak, plektro dutar, kanun, arfa, goşa tar, gitara, ud, akkordeon saz gurallary boýunça.
 2. Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary bölüminiňgoboý, fleýta, klarnet, fagot, truba, waltorna, trombon, kakylyp çalynýan saz gurallary boýunça.
 3. Horeografiýa bölüminiňtans hünär ugry boýunça.
 4. Kirişli saz gurallary bölüminiňalt, skripka, kontrabas saz gurallary boýunça.

Umumybilim berýän orta mekdepleriň1-nji synpyna barýan 6 ýaşly oglan-gyzlar:

 1. Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary bölüminiňblok fleýta saz guraly boýunça.
 2. Fortepiano bölüminiňfortepiano (pianino) saz guraly boýunça.
 3. Kirişli saz gurallary bölüminiňskripka, wiolonçel saz gurallary boýunça.

Mekdebiň1-nji synpyna 6 ýaşan oglan-gyzlar, 4-nji synpyna umumybilim berýän orta mekdepleriňdiňe 3-nji synpyny tamamlan oglan-gyzlar kabul edilýär. Ýurdumyzyňbeýleki çagalar sungat mekdeplerinde okaýanlar mekdebe okuwyny geçirmek şertinde okuwa kabul edilmeýär.

Mekdebe okuwa kabul etmek giriş synaglaryny tabşyrmak arkaly, bäsleşik esasynda amala aşyrylýar.

2023-nji ýylyň26 — 31-nji maýy aralygynda mekdep-internatyna okuwa girmekçi bolýan çagalaryňresminamalary her gün kabul edilýär we resminama tabşyran çagalar üçin mekdebiňokuw binasynda taýýarlyk-düşündiriş sapaklary sagat 16:00-da başlanýar.

Mekdep-internata okuwa girmek isleýän çagalaryňata-eneleri şu aşakdaky resminamalary tabşyrmalydyrlar:

 1. Çaganyňata-enesiniňadyndan okuwa kabul etmek barada arza.
 2. Ata-enesiniňpasportlarynyňasyl nusgasy we göçürmesi hem-de okuwçynyňüç arkasy barada maglumat.
 3. Çaganyňdogluş hakyndaky şahadatnamasynyňasyl nusgasy we göçürmesi, şeýle hem 3х4 ölçegdäki 12 sany fotosuraty.
 4. Saglyk ýagdaýy barada kepilnama (26-njy görnüş, 63-nji görnüş).
 5. Hemişelik ýaşaýan ýerinden kepilnama (3-nji görnüş).

Giriş synaglary 2023-nji ýylyň1 — 10-njy iýuny aralygynda sagat 8:00-da başlanýar.

Mekdebiň salgysy: Aşgabat şäheriniň 1945-nji (10 ýyl Abadançylyk) köçesiniň 118-nji jaýy.

Telefon belgileri: 48-19-58, 48-19-52, 48-19-51.

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

«Ýylyň talyby-2023» bäsleşiginiň ýeňijisi belli boldy

Teswirle