JEMGYÝET

Maý aýy iň yssy aý

Alymlar geçen maý aýynyň iň yssy aýlaryň biri bolandygyny bellediler. Ýewropa Bileleşiginiň howany gözegçilik ulgamy 2020-nji ýylyň maý aýynyň ähli maý aýlaryndan iň yssy aý bolandygyny habar berdi.

Kopernik howanyň üýtgemegi gullugy (C3S) 2020-nji ýylyň maý aýynyň 1981-nji ýyldan 2020-nji ýyla çenli maý aýynyň ortaça derejesinden 0,63 dereje gyzgyn bolandygyny habar berdi.

“Science Alert” -iň habaryna görä, Ýer ýüzünde doňan topraklaryň köp böleginiň ýerleşýän ýeri we sowuk ýerleriň biri bolan Sibirde temperatura geçen aýyň ortaça derejesinden 10 dereje ýokarlandy.

Geçen döwürde NASA 1880-nji ýyldan häzirki güne çenli dünýäde gyzgynlygyň ýokarlanýandygyny görkezýän maglumatlary “ntv.com.tr” saýtynda çap edip okyjylara ýetirdi.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi