Matwiýenkodan milli Liderimize gutlag haty

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko milli Liderimize gutlag hatyny iberdi. Şol gutlag hatynda hususan-da şeýle diýilýär: Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň adyndan hem-de hut öz adymdan Sizi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanmagyňyz bilen gutlaýaryn. Parlamentarileriň ses bermeleriniň netijeleri Siziň raýatlyk ylalaşygynyň saklanmagy, … Continue reading Matwiýenkodan milli Liderimize gutlag haty