TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

“Matrix” filmindäki syrly äýnek

1999-njy ýylda “Matrix” filmi çykanda, gahrymanlarynyň keşbi köpleriň ünsüni özüne çekdi. Sebäbi her kim “Matrix” äleminde gara äýnek dakýar. Öňde goýlan täze janköýer teoriýasy, äýnegi saýlamak üçin esasly düşündiriş berýär.

Kino muşdaklary  beýle filmi hiç wagt görmändiler we Wahowski doganlar şol döwürde muşdaklaryna  özlerine haýran goýmagy başardylar. “Matrix” şu wagta çenli döredilen iň gyzykly filmleriň biri bolup, wagtyň geçmegi bilen gymmatyny ýitirmän gelýär.

Neo, Morpheus we Trinity ýaly meşhur gahrymanlaryň geýen deri kostýumlary we aýna äýnekleri çykan wagty gaty ýörgünli bolupdy. Serialy dowam etdiren ikinji we üçünji filmler hem has-da meşhurlygyny artdyrdy.

Beýleki tarapdan, “Matrix” äleminiň muşdaklary gahrymanlaryň beýle geýinmeginiň sebäbi estetikadan başga zat däl diýip pikir etdiler. Şeýle-de bolsa, täze janköýer teoriýasy beýle saýlawyň näme üçin edilendigi barada anyk düşündiriş berýär.

Äýnek geýýänler hakyky dünýäden nusga alýandyklaryny bilýärler, bu bolsa olary habarsyzlardan tapawutlandyrýar. Morfus we Neo ilkinji gezek duşuşanda, gyzyl we gök dermanlaryň şekiliniň Morfusyň äýneginde şöhlelenmegi tötänleýin däldir, ýöne Neo wakalardan entek doly habarly däldi. Agent Smit we Ekizler hem äýnek dakýardylar we teoriýa munuň bilkastlaýyn adamkärçiliksiz edilendigini pikir edýär. Arhitektor, Merowian we Orakle uzak wagtlap peýda bolandyklaryna garamazdan, äýnek geýmäge hiç wagt şaýat bolmady. Bu, Matrisanyň maksady we taryhy barada beýlekilerden has köp bilýändiklerini görkezýär.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

 

 

 

Ýene-de okaň

Tokaýew prezident dalaşgärligine hödürlendi

Türkmenistan IKAO-nyň Assambleýasynyň 41-nji mejlisine gatnaşdy

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Teswirle