TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

“Matrisa” gaýdyp gelýär. Haçan?

2021-nji ýylyň 21-nji maýynda Golliwudyň meşhur aktýory Kianu Riwziň baş keşbi ýerine ýetirýän filmleriniň birbada ikisi ― «Matrisa 4» we «Jon Uik 4» ilkinji gezek görkeziler.

Kino janköýerleriniň uly söýgüsini gazanan «Matrisa» filiminiň dolanyp geljekdigi baradaky habar olary diýseň begendirdi. Hatda «Rotten Tomatoes» kinosöýüjiler saýty 2021-nji ýylyň 21-nji maýyny «Kianu Riwziň güni» diýip atlandyrdylar.

Başga bir saýtyň ― IMDB-niň ýazmagyna görä, «Matrisa» filmi bütin dünýä boýunça 742 million dollar girdeji gazandy. Elbetde, täze film bu serişdäni has hem artdyrar.

Ýene-de okaň

Sindzo Abe üçin döwlet derejesinde matam çäresi guraldy

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

Teswirle