TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Marokko Durnukly ulag ulgamynyň dostlary toparyna goşuldy

Marokko Patyşalygy, 2022-nji ýylyň 6-njy iýulynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen döredilen, Durnukly ulag ulgamynyň dostlary toparyna goşulandygyny habar berdi.

Toparyň indiki 3-nji ýygnagy 2023-nji ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Hemişelik Wekilhanasy tarapyndan wideo arkaly guralmagy göz öňünde tutulýar.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle