BIZNES

Markalar hakda täsin maglumatlar

Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy.

Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar Hans  Wilsdorf  täze döreden sagatlaryna ýeňil aýdylar ýaly, täsin at gözleýärdi. Tapylmaly at sagadyň ýüzünde hem owadan görünmelidi. Tapan atlary hem göwnünden turuberenokdy. Emma bir gün paýtunynda otyrka, birden “Rolex” adyny tapdy.  Wilsdorf ady nähili tapanlygy barada şeýle gürrüň berýär: “ Elipbiýiň harplaryndan mümkin boldugyça her hili sözleri tapdym, emma hiçbiri isleýşimçe däldi. Londanda ir säher paýtunymda otyrkam, bir peri gelip, gulagyma “Rolex” diýip pyşyrdady”. Rolex-pyşyrdydan dörän at diýsegem ýalňyşmarys.

Zara:  Zara egin-eşik markasy 1975-nji ýylda Ispaniýada gurulýar.  Zara Amancio  Ortego   we Rosalia Mera tarapyndan döredilýär. Dünýäniň iň uly kompaniýalarynyň biridir. Amancio  Ortego   döwründe “Zorba” kinofilmden täsirlenip, kompaniýany adyna “ Zorba” diýip dakypdyr. Emma öz ýakynynda “Zorba” atly restoran bolany sebäpli, kompaniýanyň  adyny üýtgetmeli bolupdyr.  Netijede “Zorba” atdan “Zara” emele gelipdir.

 

Wise-premýer S.Berdimuhamedow: Türkmenistan senagat taýdan ösen ýurda öwrüldi

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar