DÜNÝÄ

Mariana çöketliginiň düýbüne ýetildi

Russiýanyň «Witýaz» suwasty gämisi Mariana çöketliginiň düýbüne ýetip bilen ilkinji gämi boldy. Bu barada «RIA Nowosti» habar berýär.

Bu çümüş Ýeňiş gününiň hormatyna geçirildi. Gäminiň içinde adam ýokdur, ol uzak aralykdan dolandyryldy. Çöketligiň düýbüne ýetilmegiň başardandygynyň subutnamasy hökmünde bu ýerde bellik goýlup gaýdyldy.

Aslynda, Mariana çöketliginiň düýbüne ýetmek üçin ýapon we amerikan suwasty gämilerinde hem synag edildi. Ýöne bu üstünlige «Witýazdan» ozal hiç bir gämi ýetip bilmedi.

Aýdylyşyna görä, «Witýazy» çöketligiň düýbüne ýene birnäçe goýbermek meýilleşdirilýär. Suwasty gämi çöketligi has içgin öwrenmäge mümkinçilik berer.

 

Ýene-de okaň

Dewid Kameron palow tagamyna haýran galdy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri Gruziýada saparda bolýarlar

Abu-Dabide Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçirildi

Ertir Parižde Türkmenistanyň göçme energetika forumy öz işine başlar

Özbegistan bilen Beýik Britaniýa täze resminamalara gol çekişdi

Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmen-rumyn iş toparynyň mejlisi geçirildi