TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Salgyt beýannamalary:Online hyzmat

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň mümkinçilikleri giňeltmek ugrunda her ugurda degişli işler alnyp barylýar.

Bu ugurda sanly hyzmatlarynyň gerimini hem-de möçberini giňeldýän ministrlikleriň we döwlet edaralarynyň biri hem Maliýe we ykdysadyýet ministrligidir. Ministrligiň “e.fineconomic.gov.tm” internet sahypasynda bellenilip geçilişi ýaly, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň sanly hyzmatlary portaly işe goýberildi.

Bu portalda salgyt üçin beýannamalar, hususy telekeçiler üçin goşulan baha üçin salgyt boýunça beýannama, oýunly işlerden alynýan girdejiler üçin salgyt boýunça beýannamalar, arzalar, awtoduralgalaryň eýelerinden alynýan ýygym boýunça beýannama, ýerasty baýlyklardan peýdalanmak üçin salgyt boýunça beýannama ýaly maglumat almaga giň mümkinçilikler döredildi.

Şeýle hem goşmaça maglumatlar, ulgamdan peýdalanmagyň şertleri we tehniki goldaw ýaly bölümler bardyr.

Bu portala agza bolmak üçin hem ýörite bölümçe döredilipdir.

Bulary hem okaň!

Iki gezek salgyt salynmagy aradan aýyrmak hakyndaky halkara Ylalaşyklar

Kärhanalary bellige almak :Gerekli resminamalaryň sanawy

Täze Dörediljek Kärhananyň Adyny Tassyklamak

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Azerbaýjan nebitgaz pudagyndaky hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

Türkmen-azerbaýjan işewürler geňeşini döretmek meýilleşdirilýär

Koreý kompaniýalary Türkmenistandaky “akylly şäher” taslamalaryna gyzyklanma bildirýär

Teswirle