Maliýe hasabatlylygy boýunça bäsleşik

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky bankyň maliýe hasabatlylygyna we hasaba alnyşyna maliýe hasabatlarynyň halkara standartlaryna laýyklykda, MHHS (IFRS) 9 «Maliýe gurallary» standartyny girizmek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan, dünýäniň ösen ýurtlarynda hasaba alnan öňdebaryjy we tejribeli auditor — konsalting kompaniýalary çagyrylýar.

Bäsleşigiň resminamalaryny şu salgydan alyp bilersiňiz: 744000, Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow şaýolunyň 143-nji jaýy. Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň edara binasy.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler bäsleşik tekliplerini ýapyk bukjada 2021-nji ýylyň 20-nji martyna, sagat 17:00-a çenli tabşyrmaly.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 21-04-47; 21-04-63, 21-04-43 (faks).

 

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna “Türkmenistanyň Watan goragçysy” hormatly ady dakyldy

 

Okap bilersiňiz  “Türkmenhimiýa” döwlet konserninden halkara bäsleşik