Malina miwesiniň peýdalylygy

Miwe dermanlyk häsiýetleriň çeşmesi hasaplanýar. Malinanyň peýdasy, köp iýmit maddalarynyň bolmagydyr. Miwe diňe şahsy ýerlerde däl, tokaýda hem ösýär. Malinanyň görnüşleri witamin we mineral toplumynyň has köp konsentrasiýasy bilen tapawutlanýar. Emma bagbançylyk ekinlerinde-de bar, şonuň üçin tomusda ýaşaýanlar tomusda süýjülik iýmek, keselleri bejermek we saglygy gowulaşdyrmak üçin bu ösümligi işjeň ösdürýärler. Bularyň hemmesi miwäniň düzümine girýän maddalaryň kömegi bilen mümkin bolýar.

Malinadaky makroelementler natriý, kalsiý, fosfor, magniý, kaliý, marganes, ftor, demir, bor, mis. Miwe 21,4% molibden we 20% kobalt bar. Şeýle hem miwede 0,5 g sukroz we glýukoza bilen 3,9 g fruktoza bar. 100 gram miwedäki suw 85 gram. Bu komponentler sebäpli şireli we süýji bolýar. Şeýle hem miwäni berhiz edýärler.

Süýji tagamyna garamazdan, az kaloriýaly iýmitdir. 100 gram miwede 46 kkal bar. Energiýanyň bahasy miwäniň ulanylyşyna baglylykda üýtgeýär. Şeýlelik bilen 100 gr guradylan malina 115 kkal, doňdurylan – 45,4 kkal bar. Miwe içgisinde – 40,1 kkal, kompot – 49,8 kkal.

Malina dünýäniň dürli ýurtlarynda ösdürilip ýetişdirilýär. Ösümligiň dürli görnüşleri bar. Daýhanlar gyrmyzy, gyzyl, gara, gök we hatda altyn miwelerini ösdürip ýetişdirdiler. Umuman alanyňda, alymlar dünýäniň dürli künjeklerinde ösdürilip ýetişdirilýän malinanyň 15 görnüşini bilýärler. Malina askorbin kislotasyna baýdyr. 100 gr miwede ulular üçin gündelik C witamini kabul etmegiň 37% -i bar.

Okap bilersiňiz  Ýewro-2020: Eriksen hemmeleri gorkuzdy, Russiýa ýeňildi

Organiki kislotalardan, witaminlerden, minerallardan we mikroelementlerden başga-da miwede bar. Bu maddalar diňe malina reňkinden has köp jogapkärdir. Genleri zeperlerden goraýar we çişmä garşy täsirleri bar. Öýjük membranasyny berkitmäge, olarda ýüze çykýan metabolik prosesleri kadalaşdyrmaga kömek edýär. Bu tebigy reňkler güýçli antioksidantlar hökmünde hereket edýär we içegelerdäki ýaglaryň we uglewodlaryň bölünmegini çaltlaşdyrýar.

Alymlar azot oksidiniň bedenindäki konsentrasiýasyny ýokarlandyrmaga kömek edýän malina beýleki iýmitlerden has gowudygyny görkezdiler. Bu madda gan damarlarynyň giňeltmäge we olaryň üsti bilen gan aýlanyşyny gowulaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Immunitetini güýçlendirmek. Immunitet üçin antioksidantlaryň we C witaminiň malina birleşmegi peýdalydyr. Ösümlik süýümi bedeniň goragyna oňyn täsir edýär. Içegäniň işini kadalaşdyrýar we mikroflorasyny gowulandyrýar. Bu esasan iýmit siňdiriş ulgamynyň işleýşine bagly immuninet ulgamyny berkitmäge kömek edýär.

 

Aşyrow Serdar,

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy

 

Aşgabatda ABŞ-nyň Ilçiniň gaznasy maksatnamasy boýunça sergi guraldy

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Tennis dünýäsiniň esasy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Fransiýanyň açyk çempionaty (Roland Garros) tamamlandy. Onda serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy. Ol final duşuşygynda gresiýaly garşydaşy Stefanos Sisipasy ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär
Duşuşyk 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 hasabynda 34 ýaşly serbiýaly tennisçiniň peýdasyna tamamlandy. Ilkinji gezek 2004-nji ýyldan bäri Fransiýanyň açyk çempionatynda ýeňiji aýgytlaýjy tapgyrda mälim boldy. Jokowiç bilen Sisipas 8-nji gezek duşuşdy....
Ýewropa yklymynda Ýewro-2020 çempionaty dowam edýän döwründe Amerika yklymynda hem "Kopa Amerika" futbol ýaryşy badalgal aldy. Braziliýada geçirilýän bu ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Onda Braziliýanyň milli ýygyndysy Wenesuelanyň milli ýygyndysy 3:0 hasabynda, Kolumbýiýanyň milli ýygyndysy bolsa Ekwadory 1:0 hasabynda utdy. Braziliýanyň düzüminda Markinos, Neýmar (11 metrlik jerime) we Gabriel Barboza tapawutlandy. Kolumbiýanyň milli ýygyndysynda bolsa Kardena tapawutlandy. "Kopa Amerikada" ertir, ýagny 15-nji iýunda...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty gyzykly duşuşyklary bieln dowam edýär. Ýewropanyň 12 şäherinde geçirilýän bu duşuşyklarda gyzykly hem-de çekeleşikli oýunlar geçirilýär. "D" TOPARY Sagat 18:00  Şotlandiýa  - Çehiýa Glazgo şäherinde geçiriljek bu duşuşyk Şotlandiýanyň 1998-nji ýyldan bäri garaşýan pursaty - 23 ýyldan bäri esasy finala çykan ilkinji ýaryşydyr. "E" TOPARY Sagat 21:00  Polşa - Slowakiýa Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçiriljek duşuşyk polşaly Robert Lewandowskiniň özüniň görkezmegi üçin...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär. Düýn "Ç" hem-de "D" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Sagat 18:00-daky duşuşykda Angliýa bilen Horwatiýanyň milli ýygyndylary duşuşdylar. Olar "D" toparynda çykyş edýärler. Örän çekeleşikli geçen duşuşykda Angliýanyň milli ýygyndysy 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň ýeke-täk goluny Rahim Sterling geçirdi. "Ç" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY Soňra sagat 21:00 we 00:00-da bolsa "Ç" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Ilki bilen Awstriýa bilen Demirgazyk Makedoniýa...
Aýakgabyňyzy çykaryň. Ýapon medeniýetinde pollara we tatami matalarynyň mümkin boldugyça arassa bolmagyny üpjün etmek üçin bir jaýa gireniňizde aýakgabyňyzy çykarmak gowy we möhüm edep hasaplanylýar. Bu hili arassaçylyk köp öý hojalyklarda we restoranlarda talap edilýär, adamlar pola ýakyn tatami düşeginde iýýärler, krowatdan tapawutlylykda tatami düşeginde ýatmak hem adaty zat. Mundan başga-da, ähli otaglarda diňe jorap ýa-da aýakýalaňaç hereket etmegiň ýerine,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
834TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar