TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Malaýziýada uçýan taksiler işläp başlar

Malaýziýa ýakynda uçýan awtoulagyň önümçiligine girişer. Ýöne ýurduň hususyýetçilik we galkynma ministri Rydwan Ýusufyň aýtmagyna görä, bu önümçilik dünýä döwletleri tarapyndan käbir garşylyklaýyn pikirlere hem sebäp boldy. Şol pikirldir garaýyşlary göz öňünde tutup, ýurduň hökümeti öndüriljek uçýan ulaglary diňe taksi hökmünde ulanmagy meýilleşdirýär.

Häzir Malaýziýada elektroniki taksi hyzmaty işleýär. Ministriň aýtmagyna görä, uçýan taksiler hyzmatyň hilini has-da ýokarlandyrmaga ýardam berer.

Şeýle-de uçýan ulagyň ilkinji nusgalarynyň taýýardygy, olaryň köpçülige şu ýylyň dowamynda görkeziljekdigi hem nygtalýar.

Ýene-de okaň

Sankt-Peterburg türkmen talyplaryna garaşýar

Türkmenistanyň we Tatarystanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan baýramçylyk konserti

Teswirle