JEMGYÝET

Makul Sözlük: innowasiýa arkaly dil böwetlerini aşmak

Dil öwrenmek we terjime hyzmatlarynyň häzirki döwürde öňküsinden has möhüm bolan wagtynda “Makul Sözlük” köp dilli adamlar we dil söýüjileri üçin bir şöhle saçýar. www.makulsozluk.com adresinde elýeterli bolan bu giňişleýin onlaýn sözlük, Iňlis, Türkmen, Rus we Türk dillerinde gürleşýänler we öwrenýänler üçin möhüm bir çeşme bolup hyzmat edýär.

ULY SÖZ GORY
18000 esasy iňlis dilindäki söz we olaryň türkmen, türk we rus dillerindäki terjimelerini öz içine alýan uly söz gory bilen “Makul Sözlük” ulanyjylaryň esasy söz baýlyk zerurlyklaryny diňe kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem has köp mümkinçilikler döredýär. Dil bilermenleri adatça, akylly we düşnükli iňlis dili üçin 16,000 sözüň ýeterlikdigini aýdýarlar. “Makul Sözlük” bu çägi 18000 söz bilen aşyp, ulanyjylary üçin has giň we baýlaşdyrylan söz baýlygyny üpjün edýär.

INNOWASION GÖZLEG IŞJEŇLIGI
“Makul Sözlügiň” tapawutlanýan aýratynlyklarynyň biri, ses bilen işjeňleşdirilen gözleg funksiýasy bolan “makul gözlegdir”. Bu täze gural ulanyjylara ses buýruklaryny ulanyp sözleri gözlemäge mümkinçilik berýär, gözlegleri has amatly we elýeterli edip, ulanyjy tejribesini ep-esli ýokarlandyrýar. Şeýle hem, sözlük Iňlisçe we Türkmençe sözleriň dogry telaffuzyny ele almakda kömek edýän telaffuz ýolbaşçylaryny berýär.

ÇAGALAR ÜÇIN BILIM GURALLAR
“Makul Sözlük” şeýle hem çagalar üçin niýetlenen oýun sözlügi we şekilli sözlük ýaly bilim gurallary bilen ýaş tomaşaçylara ýüzlenýär. Bu bilim gurallary öwrenmegi gyzykly we çekiji edip, dillere bolan irki gyzyklanmany höweslendirýär.

DIL ÖWRENMEK ÜÇIN ÇEŞMELER
Platforma, gündelik aragatnaşyk we umumy jümleleri düşünmek üçin ideg edýän 700 peýdaly iňlis-türkmen sözlemlerini hödürleýär. Iňlis dilini çuňňur özleşdirmek isleýänler üçin “Makul Sözlük”  türkmen dilindäki terjimeleri bilen Iňlis diliniň idiomalary, şeýle hem prefiksleri we suffiksleri ýaly baý çeşmeleri hödürleýär.

NAKYLLAR ARKALT MEDENI AŇY ÖSDÜRMEK
Iňlis we Türkmen medeniýetlerini öwrenýänler we şol medeniýetlere höwes bildirýänler üçin “Makul Sözlükde” berlen giň nakyllar toplumy gyzykly bolsa gerek.  Türkmen diline terjime edilen ýüzlerçe iňlis nakyllary ulanyjylar bu paýhaslary we medeni düşünjeleri öwrenip biler
Nakyllar ulanyjylar bu paýhaslary we medeni düşünjeleri öwrenip bilerler. Bu bilimler, dilleriň diňe aragatnaşyk guraly däldigini, eýsem medeniýetleriň we taryhyň aýnasydygyny ýatladýar.
YLHAM BERIJI BAŞLANGYÇ
“Makul Sözlügiň” döreýşi özüniň hödürleýän zatlary ýaly ylham beriji. Bu pikir, esaslandyryjynyň Stanford uniwersitetiniň okuw binasynda dürli dilli we elýeterli dil öwreniş gurallaryna bolan zerurlykdan ylham almagy bilen döräpdir. Bu arzuw “Makul Sözlükde” hasyl bolup, dil böwetlerini ýeňmek baradaky ygrarlylygyň aýdyň subutydyr.

ELÝETERLILIK WE ULANYJY BAZASY
“Google Play Marketde” mugt elýeterli bolan “Makul Sözlük” diňe bir sözlük däl-de, eýsem dürli ulanyjy bazasynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrýan giňişleýin bir dil öwreniş platformasydyr. Gerek talyp, gerek işewür ýa-da dil öwreniji bolsun, “Makul Sözlük” köp sanly dilleri öwrenmek, olary özleşdirmek we bu dillerde ussat bolmak üçin zerur bolan gurallary we çeşmeleri hödürleýär. Bu has baglanyşykly we düşünişikli bir dünýäni döretmek üçin möhüm bir ädimdir.
“Makul Sözlük” dil öwrenmek isleýänler üçin diňe bir çeşme däl-de, eýsem medeni aragatnaşyklary güýçlendirýän we dünýäni has ýakynlaşdyrýan bir gural bolup durýar. Bu platforma, dilleriň we sözleriň güýjüniň diňe kommunikasiýa çäkli däldigini, eýsem adamlary we medeniýetleri birleşdirýän güýçdigini ýene bir gezek subut edýär.

Ýene-de okaň

Ýer meseleleri baradaky döwlet topary hakynda Düzgünnama tassyklandy

BMG-niň Baş sekretary türkmen halkynyň Milli Liderine hat iberdi

Antoniu Guterriş Türkmenistanyň Prezidentine hat iberdi

Ata Watan Eserleri

Lebapdaky mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň energetika ministri Türkmenistana sapar bilen geler