JEMGYÝET

Makul Hyzmat Terjime Merkezi Talyplara Amatly baha hödürleýär

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde hereket edýän Makul Hyzmat Terjime Merkezi tarapyndan habar berilişine görä, talyplara okuw resminamalarynyň terjimesinde arzanlaşyk hödürlenýär.

Häzirki döwürde, daşary ýurtlaryň okuw jaýyna resminamalaryň kabul edilişik möwsüminiň başlandygyny hasaba alyp, Makul Hyzmat Terjime Merkezi, pasportyň, orta bilim hakyndaky şahadatnamanyň, soňky 3 ýylyň bahalary boýunça resminamalaryň terjimelerini adaty bahadan 20 göterim arzan amala aşyrýandygyny habar berýär.

Türkmenistanyň talyplarynyň ýüzlerçesi daşary ýurtlaryň abraýly okuw jaýlarynda bilim alýarlar. Türkmen talyplaryndan okuwyny üstünlikli tamamlanlar bolsa diplomlaryny ýurdumyzda ykrar etdirýärler. Makul Hyzmat Terjime Merkezi daşary ýurtlarda alynan diplomlaryň ykrar etdirmek boýunça resminamalaryň terjimesinde hem şeýle arzalanşykdan peýdalanmak mümkinçiliginiň bardygyny habar berýär.

Online Terjime hyzmaty

Talyplar, okuw resminamalaryny IMO hasaby ýa-da elektron poçtanyň üsti bilen Makul Hyzmat Terjime merkezine ugradyp, diňe resminamalaryň terjimesi taýýar bolandan soňra terjime merkezine gelip, wagtlaryny we ýol çykdajylaryny tygşytlap bilerler.

Habarlaşmak üçin

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. Gat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon   : +993 63 78 96 73

Telefon  : + 993 12 96 48 55

Resmi IMO hasaby : +993 63 78 96 73

Resmi Line ID : @makulhyzmat

Resmi Line Hesabı :  https://line.me/R/ti/p/%40makulhyzmat    

 

Daşary ýurtlarda bilim almak bilen baglanşykly beýleki türkmen dilindäki habarlarymyz üçin :

Daşary ýurt diplomy Ykrar etmek : Döwlet Synaglary

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTMzOA==

Diplom Ykrar etmek üçin zerur resminamalaryň sanawy

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTMxNQ==

Ynanç haty bilen Diplom Ykrar Etmek

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTMwOA==

Diplom Ykrar Etmek : Peýdaly Maglumat

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTMwMA==

Bilim Ministrligi : Daşary Ýurda Okuwa Gidýänlere

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTI5OA==

Türkiýede bilim almak üçin mugt maslahat hyzmaty

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTI4NA==

Daşary ýurtlarda okaýan talyplara uly hyzmat

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTM0NQ==

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy