BIZNES

Maksat ― söwdany ösdürmek

Ýurtda ynsan saglygy bilen bagly ýagdaýlaryň kadalaşmagy Hytaýda awtoulag önümçiligini we onuň söwdasyny assa-ýuwaş ösdürip başlady. Ýöne netijeler heniz ozalkylardan has pes.

CCN tarapyndan berilýän maglumatlarda öňki ýyllarda Hytaýda ilkinji üç aýda 6 milliona çenli ulag satylan bolsa, bu ýyl görkeziji 3,7 milliona ýetip bildi. Söwdanyň gerimini artdyrmak üçin häzir kompaniýalar dürli çäreleri durmuşa geçirýärler.

Olaryň ilkinji maksady COVID-19 ýaýramazyndan ozalky ýagdaýa gelip bilmek. Munuň üçin bahalarda we bölekleýin tölemek boýunça hyzmatlarda birnäçe ýeňillikler girizilýär.

Ýene-de okaň

Özbegistan Respublikasynyň haryt-çig mal biržasy bilen hyzmatdaşlyk

“Arterail” kompaniýasynyň wekiliýeti Türkmenistana çagyryldy

Telekeçiler üçin elektron söwda okuwy

Halkara hususy hukugynyň kadalary ornaşdyrlar : Şertnama-hukuk kanunçylygy kämilleşdiriler

Baş Redaktor

Donald Tramp sport aýakgaplarynyň önümçiligini ýola goýdy

“Rosatom” Gyrgyzystanda ýel energetika taslamasyny durmuşa geçirer