JEMGYÝET

<> täze programmasy ýalany ýüze çykarýar

«Maýkrosoft» kompaniýasy tarapyndan öndürilen «News Guard» atly täze programma bize okaýan habarymyzyň hakykata esaslanyp, esaslanmaýandygyny duýdurýar. Habar süzgüjini telefonymyzda ulanmak üçin nähilidir bir ýörite goşmaça programmany ýüklemek zerurlygy ýok. Ol IOS-da hem, Androidde hem hiç bir bökdençsiz işläp bilýär.

Eger okaýan habaryňyz ýalan bolsa, onda programma işläp, ekranyň bir burçunda duýduryş berýär. Eger habar dogry bolsa ýaşyl, ýalan bolsa gyzyl çyrajyk ýanýar. Ol edil wirus süzgüçleri ýaly işleýär.

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler