TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Magnolýa deserti

Gerekli önümler:

4 bulgur süýt

2 nahar çemçesi un

2 nahar çemçesi krahmal

1bulgur şeker tozy

1 sany ýumurtga

1 nahar çemçesi mesge

1 sany wanilin

1 sany kremşanti

1 käse süýt

Köke

Ýer tudanasy

Pisse

Kiwi

Banan

Taýýarlanyşy:

Ilki bilen, süýt, ýumurtga, şeker tozy, un, krahmaly uly gabyň içinde goşalyň we mikseriň kömegi bilen garyp, oduň üstünde goýalyň. Orta otda gaýnaýança garyşdyrmaly we soň otdan alyp, sowaýança garaşalyň. Geliň, ilkinji temperaturasyndan sowan garyndymyzyň içine mesge we wanilin goşup garyşdyralyň. Garyndymyzyň üstüni torba bilen ýapyp, sowadyjyda 2-3 sagat saklamaly. Başga bir gapda kremşanti bilen süýdi garyşdyralyň. Sowadyjydan çykaran garyndymyzyň içine goşup, çemçe bilen üst-aşaklygyna garalyň. Ezilen pissämizi hem-de kökelerimizi bir bulgura ýerleşdireliň we gyralaryna ýer tudanasyny, kiwini, banany goýalyň. Islegiňize görä bezäp bilersiňiz. Işdäňiz açyk bolsun!

 

Türkiýede örtük dakynmak zerurlygy ýatyryldy

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle