JEMGYÝET

London moda hepdeligi sanly görnüşde geçiriler

Şu ýylyň iýun aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän London moda hepdeligi sanly ulgamda geçiriler.

Iňlis moda geňeşiniň baş müdiri Karolin Ruş London moda hepdeliginiň tutuşlygyna sanly ulgam arkaly geçiriljekdigini, guramaçylaryň aýallar we erkekler üçin egin-eşik ýarmarkalaryny birleşdirjekdigini habar berdi.

Şeýle hem iýun aýynda geçiriljek bu çäräniň Şanhaýda we Moskwada moda hepdeligi başlanandan soň hemmeler üçin açyk boljak söhbetdeşlikler we sanly sergi otaglary ýaly multimediýa tanyşdyrylyşlarynyň boljakdygy mälim edildi.

Iňlis moda geňeşiniň baş müdiri Karolin Ruş: “Medeni moda hepdeligi platformasyny döretmek bilen, sanly innowasiýany häzirki döwrüň zerurlyklaryna laýyk durmuşa geçireris we geljekde global sergi hökmünde ösdürilmegi göz öňünde tutýarys” -diýdi.

12-nji iýunda başlajak London moda hepdeligi internetde göni efirde görkeziler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy