JEMGYÝET

«Lime» kompaniýasy köçelerde mugt skuterleri hödürledi

Elektron skuterleri paýlaýan «Lime» kompaniýasy indi dünýäniň ondan gowrak şäherinde saglygy goraýyş we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri üçin ýörite mugt hyzmat hödürledi. Onda günde her bir hünärmen 30 minut wagt ölçeginde skuterleri tölegsiz şekilde peýdalanyp biler. Bu hyzmat dünýäde ulag we aragatnaşyk ulgamyna uly goldaw boldy. Kompaniýa bu mugt hyzmatynyň gerimini giňeldip, beýleki şäherlerde hem ýola goýmak isleýär.

Umuman aýdanymyzda «Lime» kompaniýasy 30 döwlete jemi 120 müňden gowrak skuter paýlama hyzmatyny amala aşyrýar. Emma häzirki wagtda olaryň ählisini tölegsiz ulanyşa girizmegi meýilleşdirýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy