TEHNOLOGIÝA

LG kompaniýasynyň «Velvet» akylly telefony 7-nji maýda satuwa çykar

LG kompaniýasy özüniň täze «Velvet» akylly telefonuny müşderilere hödürleýär. Bu telefon adaty däl kameralaryň ýerleşişi we olaryň dizaýn aýratynlygy bilen beýlekilerden tapawutlanar. Kompaniýa akylly telefonyň kameralarynyň ýerleşişine «ýagyş damjasy» diýip atlandyrýar. Onuň kamerasy dury, hem-de dürli öwüşginlerde almaga ukyplydyr. «Velvet» akylly telefonynyň onlaýn tanyşdyrylyş dabarasy maý aýynyň 6-syna geçirilýär. Bu akylly telefona 5G ulgamy hem birikdirilendir. Bu akylly telefona gelýän sargytlaryň sany gün-günden barha  artýar.

Ýene-de okaň

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar

“iPhone” modelleri üçin mugt sport programmasy

Ata Watan Eserleri

Emeli intellekt boýunça ministrligi bolan ýeke-täk ýurt