TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Älemdaki planetalar köpelýär

Italiýanyň Astrofizika milli institutynyň alymlary Gün ulgamyna ýakyn aralykda «Proxima Centauri» ýyldyzynyň ýanynda ýerleşýän täze planetany ýüze çykardy. Bu hakda «Science Alert» neşiri habar berýär.

Täze planeta ýyldyzyň ýagtylyk tizligini ölçemäge edilen synanyşyk wagtynda ýüze çykaryldy. Ol «Proxima c» diýlip atlandyryldy.

Bu planetada ýaşaýyşyň bardygy ýa ýokdugy barad heniz maglumat ýok. Çünki ol häzirki zaman mümkinçiliklerinden biraz uzakda ýerleşýär. Şeýle-de bolsa onuň buz bilen gurşalan ýa-da wodorod-geliý atmosferasyna eýe bolaýmagy hakynda çaklamalar bar.

 

Ýene-de okaň

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýada saparda bolar

Baş Redaktor

Neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna bagyşlanan maslahat

UNODC sebit wekili bilen duşuşyk

Teswirle