DÜNÝÄ

Lebap welaýatynda täze elektrik stansiýasy ulanmaga berildi

Şu gün ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň baýramçylygynyň öňüsyrasynda Lebap welaýatynda Ýaponiýanyň “Sumitomo Corporatıon” kompaniýasynyň gatnaşmagynda gurlan täze elektrik stansiýasy ulanmaga berildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Lebap döwlet elektrik stansiýasynyň çäklerinde gurlan täze elektrik stansiýasynyň açylyş dabarasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow, Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat boýunça döwlet ministri Kiýoşi Ejimanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet, ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary gatnaşdy.

 

ÝAPON TEHNOLOGIÝALY ILKINJI DESGA

Çärjew etrabynda gurlan täze elektrik stansiýanyň gurluşygyna “Sumitomo Corporatıon” kompaniýasy 2018-nji ýylyň noýabr aýynda girişdi. Bu ýerde Ýaponiýanyň meşhur “Mitsubishi Power, Ltd.” kompaniýasynyň gaz turbinaly enjamlary bilen enjamlaşdyryldy.

Ýurdumyzyň elektrik energetika pudagynyň taryhynda bu kompaniýanyň tehnologiýalary ilkinji gezek ulanylýar.

ELEKTRIK STANSIÝASYNA ÝOKARY SYLAGLAR

Çärjew etrabynda işe girizilen täze elektrik bekedinde Merkezi Aziýada ilkinji bolup, «Sumitomo Corporation» we «Mitsubishi Power, Ltd» tarapyndan üpjün edilen gaz turbinalarynyň ulanylýandygy barada şahadatnama gowşuryldy.

Şonuň ýaly-da, desganyň ekologiýa taýdan durnukly hem-de öňde baryjy tehnologiýaly elektrik stansiýasydygy baradaky laýyklyk sertifikaty hem berildi.

 TÄZE DESGANYŇ KUWWATY 432 MEGAWATA DEŇDIR

Täze desganyň umumy kuwwaty 432 megawata barabardyr. Desgada «Mitsubishi Power, Ltd» ýapon kompaniýasynyň üç sany gaz turbinasy oturdyldy. Olaryň her biriniň kuwwaty 144 megawata barabardyr. Bu turbinalar ekologiýa taýdan durnuklylygy hem-de öňde baryjy tehnologiýalar ulanylyp öndürilendigi bilen tapawutlanýar.

Şeýlelikde, Lebap döwlet elektrik stansiýasynyň kuwwaty 581,2 megawatta çenli ýokarlandy.

ELEKTRIK ENERGIÝASYNYŇ EKSPORTUNY ARTDYRMAGA MÜMKINÇILIK BERER

Lebap welaýatynda gurlan täze elektrik stansiýasy Merkezi Aziýa ýurtlaryna, şol sanda Özbegistana, Gyrgyzystanda we Owganystana elektrik energiýanyň iberilişiniň möçberini artdyrmaga mümkinçilik berer.

 

Pagta ýygymyna badalga berilýär

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 46-njy mejlisine gatnaşýar

TOPH gaz geçirijisi ugry boýunça demir ýoly gurlar

Ata Watan Eserleri

“Hazar deňzi-Garadeňiz”: dörttaraplaýyn hökümetara ylalaşygyna gol çekmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürýär

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär