Lawaşa dolanan börek

Türk aşhanasynyň ýene bir ýüz öwrüp bolmajak tagamlarynyň biri hem lawaşa dolanan türk böregidir. Böregiň taýýarlanyşy barada gyzyklanýan bolsaňyz gerek. Bu gezek men size agzap geçen tagamymyň taýýarlanyşy barada gysgaça maglumat bermegi makul bildim.

Ilki bilen gerek bolan önümlerimizi taýýarlamaly.

 

Gerekli önümler:

  1. 1 ýa 2 paket taýýar lawaş
  2. Öz islegiňize görä, içi üçin üwelen et (eger peýnirli halaýan bolsaňyz, peýnir we ukrop-petruşka garyndysy)
  3. 1 sany orta boý sogan
  4. Duz we burç
  5. 1 ýa-da 2 sany ýumurtganyň sarysy

 

Taýýarlanylyşy:

Ilki bilen böregimiň içini taýýarlamaly. Onuň üçin elimizdäki bar bolan, üwelen eti sogan bilen garmaly. Sogany inçejik edip dograsaňyz has gowy bolar. Duzuny burçuny hem öz islegiňize görä goşmaly. Soňra bolsa, howurpeçde bişirýän gabyňyzy azrak ýaglamaly. Lawaşymyzy bolsa, kiçi ýa-da uly edip üçburç şeklinde kesmeli. Suratda görkezilişi ýaly edip içini lawaşymyzyň içine ýerleşdirmeli we iki tarapyny ýapýan şekilde eplemeli. Soňuna ýetiberende üçburç ýerine açylman durar ýaly sähelçe ýumurtganyň sarysyny çalmaly. Elimizdäki bar bolan lawaşlarymyzy edil şeýle görnüşde taýýarlamaly. Iň soňunda bolsa hälki ýaglanan gabymyza hemmesini düzmeli we üstüne ýumurtgaň sarysyny çalyp çykmaly. 180 dereje gyzgynlykdaky howurpejimizde 10-15 min bişirmeli. Bişendigini bilmek üçin bolsa, ýüzüniň sarylygyndan we etini barlap görmek arkaly barlap bolýar.

Okap bilersiňiz  Stambullylara hoş habar: örtükler dakynmak ýatyrylar

Ine, mähriban okyjylar şeýlelik bilen türk böregimiz hem taýýar boldy.

Işdäňiz açyk bolsun!

 

■ Bellik: Ýumurtganyň sarysy owadanlyk üçin üstüne çalmak hökmany gerekdir. Içini öz islegiňize görä etli, ysmanak we peýnirli şeýle hem ýer almaly taýýarlap bolýar.

 

 

Taýýarlan: Aýşirin Alyýewa,

Halkara ynsanperwer ylymlary we

 ösüş uniwersitetiniň talyby

 

Beýlekileri hem okap bilersiňiz:

Ertirlik üçin byzmyk

Şerbetli keksiň taýýarlanyş usuly (ıslak kek)

Okap bilersiňiz  Russiýa halkara uçar gatnawlaryna başlaýar

Möwsümiň peýdaly limonadynyň taýýarlanyşy

Howurpeçsiz keksiň taýýarlanylyşy

Snikers tagamly köke

Lawaşdan türk böregi

Çaý başynyň süýjülik güýmenjesi

Saçda pizza

 

Zebra pirogy

 

Bilim Sahypamyz

Ylym we bilim baradaky habarlar, şeýle hem ýurdumyzda we daşary ýurtlarda bilim almak bilen baglanyşykly täzelikleri we maglumatlary bu sahypamyzdan tapyp bilersiňiz!

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bişkegiň ýylylyk elektrik stansiýasyna tebigy gaz üpjünçiligi bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşar. Bu barada ýurduň parlamentinde Premýer-ministr Ulukbek Maripow habar berdi. "orient.tm" neşirindäki habara görä, bu mesele Žaparowyň Türkmenistana amala aşyrjak saparynyň dowamynda ara alnyp maslahatlaşylar. Saparyň haçan amala aşyryljakdygy barada maglumat berilmeýär.
Okap bilersiňiz  «Windows 10» ulanyşdan galar
- Gyrgyz Prezidentiniň Türkmenistana iş sapary bolar. Energetika ugruna...
Türkmenistanyň Hökümeti halkara şertnamalara laýyklykda, daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan türkmen talyplaryny daşary ýurda iberer. Bu barada "orient.tm" internet neşirinde bellenilip geçilýär. Internet neşirine bu barada ýurdumyzyň Bilim ministrligi tarapyndan degişli meýilnamalar babatda habardar edilen talyplar habar beripdir. Döwletiň hasabyna ozal daşary ýurtda bilim alýan we pandemiýa döwründe Türkmenistana gaýdyp gelen talyplary ibermegi guramak meýilleşdirilýar. Şeýle hem Wengriýanyň we...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna (YHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň XV Sammitine görülýän taýýarlyklar barada hasabat berildi. YHG-niň XIV Sammitinde ýurdumyz bu gurama başlyklygy kabul etdi. Şoňa baglylykda, degişli konsepsiýa işlenip taýýarlandy. Ony ýerine ýetirmegiň çäklerinde häzire çenli ministrlikleriň derejesinde birnäçe duşuşyklar geçirildi. Mundna başga-da, iýun aýynda energetika ministrleriniň 4-nji duşuşygyny, YHG-a agza ýurtlaryň milli statistika edaralarynyň...
Ýurdumyzyň iri gaz ýataklarynyň biri bolan Galkynyş gaz kanini özleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam geçirilen mejlisinde bu barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan täze guýylary gurmak boýunça hyzmatlary alyp barmaga halkara bäsleşigi geçirildi. Hytaýyp CNPC kompaniýasynyň täjirçilik teklibi has amatly hasaplanyldy. Kompaniýanyň teklibine laýyklykda, işleri 30 aýyň...
Hormatly Prezidentimiz Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek baradaky adatdan daşary toparynyň mejlisini geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, ministrleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçülikleýin haar beriş serişdeleriniň baş redaktorlary gatnaşdy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, mejlisiň barşynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri we Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
839TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar