TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Kuweýtiň täze Emiri saýlandy

Kuweýtiň Ministrler Kabineti mirasdüşer Şazada Şeýh Nawwaf al-Ahmad al-Jabir as-Sabahyň ýurduň täze Emiri bolandygyny yglan etdi.

Kuweýtdäki As-Seýf köşgünde Premýer-ministr Sabah al-Halid as-Sabahyň ýolbaşçylygynda adatdan daşary geçirilen mejlisde, Ministrler Kabinetiniň ýazmaça beýanynda, Konstitusiýanyň düzgünleri we Emiriň mirasy barada 1964-nji ýyldaky 4-nji Kanunyň 4-nji maddasyna laýyklykda, Şazada Şeýh Nawwaf al-Ahmed al-Jabir as-Sabah Kuweýtiň Emiri diýlip yglan edildi.

Kuweýtiň öňki Emiri Sabah al-Ahmed al-Jabir as-Sabah 91 ýaşynda aradan çykdy.

Kuweýtiň täze Emiri, 1937-nji ýylda doglan Nawwaf al-Ahmad al-Jabir as-Sabah, 1950-nji ýyla çenli 29 ýyl höküm süren Emir al-Ahmad al-Jabir al-Mubarek as-Sabahyň 6-njy ogly.

Täze Emir 1962-nji ýylda syýasy durmuşa baş goşup başlaýar. Nawwaf al-Ahmad al-Jabir as-Sabah 1991-nji ýyldan bäri Jemgyýetçilik meseleler we zähmet ministri, Goranmak ministri we Içeri işler ministri wezipelerinde işledi. 2006-njy ýylda Kuweýtiň mirasdüşer Şazadasy bellendi.

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle