TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

“Käte bolmaz” ýa-da şowsuzlyk hekaýalary barada kitap

Käte bir zady halys isleýäňiz, synanyşýaňyz, synanyşýaňyz, ýöne bolubermeýär. Üstünlige ýetesiňiz gelýär, emma netijesi  ýene şowsuz. Biziň pikirimizçe, döremeli wakalaryň asyl syry şu ýerde gizlengi dur, ýagny “şowsuzlyk” hekaýalarynda. “Käte bolmaz” kitaby-da şowsuzlyklardan döreýän üstünlikleri beýan edýär.

Žurnalist–ýazyjy Özlem Gürses Tataryň Türkiýäniň 10 meşhur şahsy bilen söhbetdeşliginden taýýarlanan “Käte bolmaz” ýa-da şowsuzlyk hekaýalaryny beýan edýän kitabynda dünýä ýüzünde tanalýan meşhurlaryň açykgöwünlilik bilen berýän gürrüňleri ýerleşdirilen. Olaryň hekaýalarynyň her biri okyjyda dünýä optimist gözi bilen garamagy öwredýär. “Şowsuzlykdan öwrenilýän zatlar, üstünligiň öwredýän zatlaryndan has köpdür. Şowsuzlygy ondan öwrenýänleriňiz, indiki işleriňizde goşýan goşandy üçin söýmegi başarmaly” diýýänleriň üstünlikli ýollary bilen tanyşmak isleýän okyjylar bu kitaby “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň kitap tekjesinden  alyp bilerler! Biz Size şol kitapdan käbir bölekleri Size ýetirmäni meýilleşdirýäris.

Ýene-de okaň

Kompýuteriň programma üpjünçiligi

Ýürek joşguny

Ata Watan Eserleri

Köýtendag täsinlikleriň jülgesi

Teswirle