SIZDEN GELENLER

Kryžownik ösümligiň peýdasy

Kryžownik- Demirgazyk Ýewropa, Demirgazyk Afrika we Demirgazyk Amerika çenli orta we demirgazyk giňişliklerde hemme ýerde ýaýran maşgalasynyň ýaprakly miweli gyrymsy agajydyr. Ol tegelek miweler, dykyz deri we ýaprakly yzygiderli şireli eti, köp sanly ownuk tohumlary bar. Reňki dürli-dürli bolup, dürlüligine bagly, sary-ak, açyk ýaşyl, gyzyl we goňur reňkli miweler bar, gül gülleriniň köp görnüşinde ýylmanak miweleri bar, ýöne käbirleri ýumşak dykyz süýümler bilen örtülendir. Muňa başgaça “gyrymsy” üzüm diýilýärdi we şerap ýasalýardy. Tagamy dürli-dürli, süýji we turşy, malina, ýer tudana we kiwi ýaly yşaratlar, hoşboý ysly açykdyr.

Häzirki wagtda ortaça howa şertleriniň ähli ýurtlarynda ösdürilip ýetişdirilýän gök önümleriniň azyndan 1500 görnüşi belli. Käbir görnüşleriň miweleri gaty uludyr – 4 santimetre çenli, ýöne adatça gülleri has kiçi bolýar. Lukmançylykda ulanylýar. Irki bal ösümligi hökmünde baha berilýär. Kryžownik gan damarlarynyň diwarlarynyň gurluşygyna işjeň gatnaşýan we nerw ulgamynyň işjeňligi üçin zerur bolan B6 witamini bar. Şeýle hem, gök önümlerinde C witamini, tebigy gelip çykyşyna garşy antioksidant, çişme proseslerine, şol sanda bogunlara garşy göreşmek serişdesi bar. Minerallardan-kaliý, demir, fosfor bellemelidir. Iýmit siňdirilmeýän süýümden başga-da, gök önüminde diňe içegäniň diwarlaryndan toksinleri däl, eýsem radionuklidleri hem aýyrýan pektinler köp.

Hojanepesow Bezirgen

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan baýramçylyk dabaralary

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr

Bilimli ýaşlar — guwanjymyz