Köýtendag ÝUNESKO-nyň Bütindünýä sanawyna giriziler

Türkmenistanyň BMG-niň bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen edarasy ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berildi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň garamagyna degişli teklipler hödürlenildi. Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde berlen hasabata görä. köpýyllyk ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijesinde, ýurdumyzyň «Gadymy Merw», «Köneürgenç» we «Gadymy … Continue reading Köýtendag ÝUNESKO-nyň Bütindünýä sanawyna giriziler