8.9 C
Istanbul
09/08/2020 9:09
Home TESWIRLER Ynsan oglunyň agyrlygynyň bilim, üşük bilen kesgitlenýändigini beýan eder
Dr. Berdi Saryyew
Dr. Berdi Saryýew, Ankara uniwersitetiniň türkmen dili mugallymy

Ynsan oglunyň agyrlygynyň bilim, üşük bilen kesgitlenýändigini beýan eder

 

VIYalŋuk Oğlanı Ağırlıki Bilig Ukuş Birle Erdükin Ayur6.YNSAN OGLUNYŇ AGYRLYGYNYŇ BILIM,

ÜŞÜK BILEN KESGITLENÝÄNDIGINI BEÝAN EDER

148Törütti üdürdi seçü yalŋukuğ,
aŋar berdi erdem bilig ög ukuğ
148.Ýaratdy, ösdürdi, seçdi ynsany,

Berdi edep, bilim, üşükdir aňy.

149Köŋül berdi hem me yorıttı tilig,
uvut berdi kılk hem kılınçı silig
149.Köňül berdi hem-de ýöretdi dilin,

Berdi uýat, häsýet hem sap gylygyn.

150Bilig berdi yalŋuk bedüdi bu kün,
ukuş berdi ötrü yazıldı tügün
150.Bilim berdi ynsan beýgeldi bu gün,

Üşük berdi, soňra ýazyldy düwün.

151Bayat kimke berse ukuş ög bilig,
üküş edgülükke uzattı elig
151.Baýat kime berse aň,üşük, bilim,

Ençe eýgilige uzatdy elin.

152Biligni bedük bil ukuşnı uluğ,
bu iki bedütür üdürmiş kuluğ
152.Bilimlin beýik bil, üşüklin – uly,

Ikisi beýgelder, seçer ol guly.

153Bu sözke tanukı munu keldi söz,
bu sözni eşitgil sözüg munda üz
153.Bu sözüň tanygy geldi şeýle söz,

Bu sözi eşitgil, sözüň munda üz.

154Ukuş kayda bolsa uluğluk bulur,
bilig kimde bolsa bedüklük alur
154.Üşük kaýda bolsa, ululyk bolar,

Kimde bilim bolsa, beýiklik alar.

155Ukuşluğ ukar ol biliglig bilir,
biligli ukuğlı tilekke tegir
155.Üşükli düşüner, bilimli utar,

Bilimli, üşükli dilegne ýeter.

156Bilig manisi bil negü ter bilig,
bilig bilse ötrü yırar erde ig
156.Bilim manysyny öwrenseň asal,

Bilim bilseň, gelmez ig ýa-da kesel.

157Biligsiz kişi barça iglig bolur,
igig emlemese kişi terk ölür
157.Bilimsiz kişi barça igli bolar,

Igi emlemeseň, kişi terk öler.

158Yorı ay biligsiz igiŋni ota,
biligsiz otın sen ay bilge kuda
158.Ýöre, eý bilimsiz igiňni otar,

Bilimsizin otyn, bilgir, sen ýetir!

159Ukuş ol burunduk anı yetse er,
tilekke tegir ol tümen ârzû yer
159.Üşük bir burunlyk, ony itse är,

Dilegine ýeter, tümen arzuw iýr.

160Ukuş bolsa erke kör asğı üküş,
bilig bilse ötrü bolur er küsüş
160.Ärde üşük bolsa, peýdasy köp, gör,

Bilim bilse kişi beýgeler ol är.

161Ukuş birle işler kamuğ iş küdüg,
bilig birle bekle bu bulmış üdüg
161.Üşük, paýhas bilen işiňi bitir,

Hemişe bilimiň üstüni ýetir!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Arkalaşan Daş Aşar : Ot almaga gelen ýaly

Arada goňşylarymyzyň biri gelip, köp aýak çekmän, turmak bilen boldy. Men oňa nägilelik bilen: -Munyň-a, goňşy, “Ot almaga gelen ýaly” bolaýdy-la. Ine-gana oturyp çaýlaşmalydy-da –...

3-nji Nusga: “ Köni / könilik törü”

Altynjy mysal (KB №355): köni törü / doğrudan doğruya kanun/ göni töre.   Bu kün toğdı tegli törü ol köni, bu ay toldı tegli kut ol...

Hepdelik täleýnama (9-15 awgust)

Hamal (guzy 21.03 — 20.04) Indi hamallara doly dynç almagyň wagty geldi. Öňümizdäki hepde siz maşgalaňyz bilen öýde oturyp süýji-süýji söhbetler edip, durmuşyň hözirini görmelisiňiz....

Çaga diýeniňi däl, edeniňi gaýtalar

«Çagam mähirli bolsun, ýalan sözlemesin, işeňňir bolsun, kitap okasyn» diýseňiz, oňa görelde boluň. Sebäbi çaga diýeniňizi däl, edeniňizi gaýtalar... Görelde bolmak Her ene-ata çagasy üçin dünýäniň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Dünýäde ilkinji suwasty muzeý

Gresiýada dünýäde ilkinji suwasty muzeý döredildi. Bu muzeý bir mahal suwa gark bolan gäminiň töwereginde emele geldi. Häzir bu muzeýe syýahat etmek isleýänleriň sany...

Ýewropa Ligasynyň oýunlary

6-njy iýulda “Sewilýa” topary “Roma” toparyny 2-0 hasabynda ýeňdi, “Wulwerhampton” topary “Olimpiakos” toparyny 1-0 hasabynda üstün çykdy (iki oýunyň netijesi 2-1), “Bazel” topary “Eintraht...

Azyk howpsuzlygynda “öndürilen senesiniň” ähmiýeti

Biz köplenç islendik bir markete ýa-da dükana baryp azyk önümlerini almakçy bolan mahalymyz ilki bilen önümiň “öndürilen senesine” seredip ondan soňra satyn alýarys. Eýsem-de...

“Seria A” tamamlandy: 1154 gol geçirildi

Italiýanyň “Seria A” mili futbol çempionaty koronawirus ýokanjy sebäpli yglan edilen arakesmeden soňra täzeden başlap, 38-nji tapgyrdan soňra tamamlandy. 2019/2020-nji ýylyň möwsüminde ýurduň çempionatynda...