8.9 C
Istanbul
01/04/2020 10:51
Home IŇ TÄZE HABAR Çagakaň we ýaşlygynda birnäçe medeniýetleriň özara sazlaşygy
Şirin Şirliýewa
"Türkmenistan Sport" halkara žurnalynyň jogapkär kätibi

Çagakaň we ýaşlygynda birnäçe medeniýetleriň özara sazlaşygy

– O näme diýmek? Işi dogry ýerine ýetirmek we dogry işi ýerine ýetirmek?

– Ikisiniň arasynda ullakan bir tapawut bar. Adatça ilkisi, ýagny işi dogry ýerine ýetirmek ýerine ýetirijilere degişli. “Dogry işi etmek” ine, bu liderler üçin ulanylýar.

– Özbaşdaklykdan, öňe saýlanmak barada aýdýaňyz–da, şeýlemi?

–Elbetde, bu erkinlik, iş başarjaňlygy, strategiýa düzüp bilmek

–Durmuşyňyzda size ylham beren zenan barmy?

–Bar, biri aýalym, biri gyzym.

–Haýsy tarapdan ylham berýär?

–Meň durmuşym syýahat bilen geçýär. Aýalym çagalarymyzy wepadarlyk hem sabyrlylyk bilen terbiýeledi, maşgalada hemişe agzybirligi saklady. Gyzymdan nähili gatnaşyk açmalydygyny öwrenýän. Özbaşyňa iş ýöretmegiň usullaryny nähili ulanyşyna syn edýärin. Şu tarapdan gyzym maňa görelde bolup durýar. Çünki olam işe NewÝorkda ýeke özi girişdi.

Bu ynsanlary özüňiz saýladyňyzmy ýa nesibäňizden görýäňizmi? Ýagny aýalyňyzyň şeýle bolmagy siziň nesibäňizmi, ýa–da ýok, men asylam edil şeýle zenan isleýärdim, özüm saýladym diýýäňizmi?

–Nesibe! Hem–de örän haýyrly nesibe. Nesibe, mümkinçilik  aslynda her ýerde bardyr. Ýöne ýene–de dogry wagty, dogry ýerde duşmak has möhüm, meň pikirimçe.

Dogry wagt, dogry ýeri nädip bilmeli?

–Nesibe–dä.

–Siz şu kitapda orun alan şahslaň içinde maşgalanyň ýeke perzendi bolan ýeke–täk familiýasyňyz. Kiçilikden başlap özüňize örän ynamly bolmagyňyz şunuň bilen bagly zat bolup bilermi?

–Özlem hanym, meniň pikirimçe bu ýeke çaga bolmak bilen bagly bir zat däl. Özüňe ynanmak diýen zat 14–15 ýaşlarda döreýär ýa–da döremeýär. Ýagny şol ýaşlarda kemala gelýär.

Şol döwürde maşgalanyň, medeniýetiň, okuwyň roly örän möhüm. Emma bu birazajyk liderlik ýaly, liderlik sapagyny bereýin, lider ýetişdireýin diýen ýaly däl.

Elbetde, käbir dissiplinalary öwredip bilýäň, emma adatça öz içiňde bir güýç, töwekgelçilik etmek ynamy bolmaýan ynsanlara ony sapak bilen, ýa öwüt bermek bilen bolanok.

–Tersine bolup bilermi? Meselem, elimizde ajaýyp bir adam, ýa bir ýaş gyz bar. Emma biz irdenden agşama “Sen nämä düşünýäň, nämäni bilýäň?” diýe–diýe onuň potensialyny çüýredýäris. Şeýle bolup bilermi?

–Hawa, bolup biler. Meň pikirimçe, eger ol adamda liderlik ukyby bar bolsa, o ýagdaýdan, o gysbylykdan çykmak üçin hökman ýol tapar.

–Ýagny, hakyky lider “özüniň amatly çägini” döwen kişidir , şeýlemi?

–Men Coca–Cola işgär alanymda hem şol tarapyna seredýän. Bombeýde–de, Munihde–de… rahat ýaşap bilýän, örän medeniýetli, uýgunlaşmaga ökde bolan ynsanlara.

Bu ynsanyň çagaka we ýaşlygynda birnäçe medeniýetleriň özara sazlaşykly

bolmagyndan emele gelen bir aýratynlyk. Mysal alalyň, adam hiç wagt Tehasyň

Lubbok obasyndan çykmadyk bolsa, migrasiýa pasporty almadyk bolsa, 60

ýaşynda gidibem Orta Gündogar ýurtlaryna ýerleşäýse, elbetde başarmajagy köre mälim.

Angliýada uniwersitet tamamlandy, soňra ikinji netijä gelmeli wagty ýetdi. Özüňiz netijä geldiňizmi, ýa täze teklip aldyňyzmy?

–Ýok, hiç hili teklip edilmedi. Uçurym boldum, şol wagtlar bir ýegenimem

Angliýada okaýardy, olam tamamlady. Iki ýegen bolup amatly ýerden petek alyp,

Amerikany gezeli diýdik. Özümize gutardyş sowgady hökmünde Laker Airwaýs

diýen örän arzan howaýollary agentliginden petegimizi aldyk.

22 ýaşymyzdadyk. Syýahat üçin wize aljak bolup Amerikan ilçihanasyna türk pasportymy berdim, olaram “saňa wize beremzok” diýdiler. “Näme üçin?” diýsem, “Sebäbi sen Amerikada doglupsyň, ýurda amerikan pasportyň bilen girmeli. Al, saňa amerikan pasporty” diýdiler.

–Beh, ynanar ýaly däl. Şeýdip amerikan pasportynam aldyňyzmy?

                                                              (dowamy bar)

 

SON HABERLER

Hytaý döwletiniň gadymy şäherleri

Daksu – bu gadymy şäher mundan 2000 ýyldan ozal döräpdir. Orta asyrlarda şäheriň iň gülläp ösen döwri bolupdyr. Şol döwürde ilatyň ýaşaýjylary Li derýasy...

Haýwanlaryň Haýyşnamasy

Haýwanlaryň Öz Hak-Hukuklary Hakynda Haýyşnamasynyň Türkmençe Nusgasy Heý, siz ömrüňizde  haýwanlaryň ýazan arzasyny ýa-da haýyşnamasyny okap görüpmidiňiz?! Onda, ynha, baş üstüne, meniň elimdäki nusgasyny  okap...

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri...

Ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatynyñ senesi üýtgedi

Halkara Ýeñil atletika federasiýasynyñ assosiasiýasy ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatyny 2021-nji ýyldan 2022-nji ýyla geçirendigini mälim etdi. Senesiniñ yza süýşürilmeginiñ sebäbi Olimpiýa oýunlarynyñ senesiniñ...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?