TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirusy ýok edýän örtük

Fransiýanyň “BioSerenity” kompaniýasy koronawirus keselini ýok edip bilýän agyz-burun örtügini ​​hödürledi. Bu barada fransiýanyň “BFM” teleýaýlymy habar berýär. Kompaniýanyň habaryna görä, täze örtügiň dört gatlagy bar. Onuň bir gatlagy antibakterial we kesele garşy häsiýetlere eýedir.

“Örtük wirusy ýok etmegi we öňüne böwet bolmagy başarýar” diýip, teleýaýlym kompaniýanyň wekiliniň sözlerine salgylandy. Şeýle hem kompaniýa örtügiň öz özüni goramaga ukyplydygyny nygtap geçipdirler.

Kompaniýanyň örtügi – Lill uniwersitet hassahanasynyň, Milli saglyk we lukmançylyk gözleg institutynyň we Milli ylmy-barlag merkeziniň hünärmenleri bilen bilelikde işlenip düzüldi. Bu örtügiň bahasy 1,49 ýewro barabar bolar.

BioSerenity” kompaniýasy hakynda…            

“BioSerenity” hususy kompaniýasy – kesellerı anyklamak we gözegçilik etmek üçin ambulatoriýa enjamlaryny öndürýär. Kompaniýa 2014-nji ýylyň 29-njy ýanwarynda esaslandyrylýar. Onuň ştab-kwartirasy Fransiýanyň Pariž şäherinde ýerleşýär. 2019-njy ýylda berlen maglumat boýunça kompaniýada jemi 400 işgär zähmet çekýär.

 

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) özüniň “Android” ulgamynda hereket edýän täze applikasiýasyny-Makul Sözlük applikasiýasyny hödürleýär. Toparymyz düýn Kompýuterlerdäki “Chrome Browserde” ulanmaga mümkinçilik berýän täze “Browser goşundysyny”-Makul Sözlük goşundysyny ulanmaga taýýar eden bolsa, şu gün “Android” applikasiýasyny herekete girizdi. Şeýlelikde, köp sanly “Makul Sözlük” ulanyjylary, diňe www.makulsozluk.com saýtyna girmek bilen bu sözlükden peýdalanman, eýsem, kompýuterlerinde “Makul Sözlük” goşundysyny, Android ulgamyndaky mobil telefonlarynda bolsa “Makul Sözlük” applikasiýasyny уланып билерлер. Ýakynda IOS ulgamynda hereket edýän Applikasiýamyz hem hereket edip başlar.

Ýene-de okaň

THY gar ýagyşy sebäpli gatnawlaryny ýatyrdy

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Teswirle