SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirus üçin tabletka görnüşinde sanjym öndüriler

Beýik Britaniýanyň immunizasiýa boýunça ministri Nadim Zahawi geljekde sanjymlaryň tabletka görnüşinde bolup biljekdigini belledi. Şeýle tehnologiýalar işlenip düzülýär. Britaniýada şeýle sanjymlaryň önümçiligi üçin mümkinçilikler bolup, olaryň ýokanjyň islendik görnüşleri bilen göreşijilik ukybyna eýe boljakdygy mälim edildi. Bu barada “BBC” teleýaýlymy habar berýär.

Beýik Britaniýanyň ägirt uly “IoBio” biotehnologiýa kompaniýasy tabletka görnüşindäki derman serişdeleriniň haýwanlarda oňyn netijeler berendigini mälim etdi. “IoBio” biotehnologiýa kompaniýasy ABŞ-nyň “ImmunityBio” kompaniýasy bilen Beýik Britaniýanyň çäklerinde bu ugurda kliniki synaglara başlamaga taýýardygyny tassyklady. ABŞ-da tabletka görnüşindäki sanjymlaryň synaglary ýanwar aýyndan başlapdy.

– Kapsula görnüşindäki sanjymlarda lukmanlara zerurlyk bolmaýar. Ony “Amazon Prime” arkaly paýlap, ähli ilaty snajym etmek bolar – diýip, “IoBio” biotehnologiýa kompaniýasynyň baş direktory Ueýn Kennon habar berdi.

Hünärmenleriň köpüsi, sanjymlaryň birnäçe hepde aralykda iki gezek diňe saglygy goraýyş işgärleri tarapyndan berlip bilinjekdigi, sanjymyň uzak wagtda çekýändigi bilen ylalaşýarlar. Tabletka görnüşindäki dermanlardan başga-da, burna damdyrylýan damja görnüşindäki ýa-da beýleki derman serişdeleriniň göz öňünde tutulyp bilinjekdigi mälim edildi.

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

Ýene-de okaň

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy gemodializ enjamyny sowgat berdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar

Aşgabatdan Kuala Lumpura hepdede iki gatnaw ýola goýuldy

Aşgabat-London-Aşgabat gatnawy hepdede iki gezege çykaryldy

Ata Watan Eserleri